[Ana Sayfa]


OSMANLI/TÜRK İL ÖZEL İDARESİ SİSTEMİ ÜZERİNDE FRANSIZ ETKİSİ
26 Mart 1913 Tarihli Kanun-ı Muvakkat, 10 Ağustos 1871 Tarihli Fransız Kanunundan mı İktibas Edilmiştir?Kemal Gözler*

Öz: Bu makalede Osmanlı/Türk il özel idaresi sisteminin Fransa’dan iktibas edilip edilmediği sorunu incelenmektedir. Bu sorunu çözmek amacıyla 26 Mart 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanun-ı Muvakkati hükümleri ile [İl] Genel Meclisleri Hakkında 10 Ağustos 1871 Tarihli Fransız Kanunu hükümleri arasında karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırma sonucunda Fransız ve Osmanlı/Türk il özel idaresi sistemleri arasında, organların sayıları, isimleri, oluşumları, çalışma usûlleri, görev ve yetkileri ve kararlarının uygulanması bakımından pek çok benzerliğin olduğu gözlemlenmiş ve Osmanlı/Türk il özel idaresi sisteminin Fransız sisteminden büyük ölçüde esinlendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 1913 Kanun-ı Muvakkati, 10 Ağustos 1871 Tarihli Fransız Kanunu, Osmanlı ve Fransız İl Özel İdaresi, İdare-i Hususiye-i Vilayet, İl Genel Meclisi.French Effect on the Ottoman/Turkish System of Département: Is the Ottoman Decree-Law of 26 March 1913 Received from French Law of 10 August 1871

Abstract: This article examines the question of whether Ottoman/Turkish system of département is taken from the French system. In order to solve this problem, the Ottoman Decree-Law of 26 March 1913 on General Administration of Département is compared with the French Law of 10 August 1871 on General Councils. It is observed that there are many similarities between Ottoman/Turkish and French systems of département, in terms of the numbers of the organs, their names, formations, working procedures, duties and powers and the enforcement of decisions, and it is concluded that the Ottoman/Turkish system of département is inspired by the French system.

Keywords: Ottoman Decree-Law of 26 March 1913, French Law of 10 August 1871, Ottoman/Turkish Départements, French Départements, General Councils.
Makalenin tam metni için burasını tıklayınız [PDF].
Bu makale, 4 Şubat 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisine gönderilmiş ve olumsuz hakem raporları sonucunda 16 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanması reddedilmiştir. Konuyla ilgili açıklama ve hakem raporları için bkz.: www.idare.gen.tr/ausbfd-ret.htm (23.8.2019).
(c) Kemal Gözler, 2019.

Bu makaleye aşağıdaki şekilde atıf yapılması önerilir: Kemal Gözler, "Osmanlı/Türk İl Özel İdaresi Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 26 Mart 1913 Tarihli Kanun-ı Muvakkat, 10 Ağustos 1871 Tarihli Fransız Kanunundan mı İktibas Edilmiştir?", www.idare.gen.tr/iöi-fransiz-etkisi.htm (Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2019).


Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.idare.gen.tr
Bu Sayfa: www.idare.gen.tr/ioi-fransiz-etkisi.htm
İlk Yayın tarihi: 23 Ağustos 2019, Saat 15