[Ana Sayfa]Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 25. Baskı, 2023, XXXII+800 s.Bu kitap, 2009 yılı TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülüne layık görülmüştür.

KİTABIN BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU

Bölüm 1.- İdare Kavramı

Bölüm 2.- İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

Bölüm 3.- İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler

Bölüm 4.- İdarî Teşkilât

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

Bölüm 5.- İdarî İşlem Kavramı

Bölüm 6.- Bireysel İşlemler

Bölüm 7.- Düzenleyici İşlemler

Bölüm 8.- İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

Bölüm 9.- Kamu Hizmeti

Bölüm 10.- Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN HAREKET ARAÇLARI

Bölüm 11.- Kamu Görevlileri

Bölüm 12.- Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

Bölüm 13.- İdarenin Sorumluluğu

YEDİNCİ KISIM: İDARENİN DENETLENMESİ

Bölüm 14.- İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi

Bölüm 15.- İdarenin Yargısal Denetimi: İdarî Yargı
SEÇKİ

Kitabın "kapakları", "içindekileri", "dizini" ve örnek olarak çeşitli sayfalarından oluşan 128 sayfa uzunluğunda bir "SEÇKİ"yi okumak için izleyen linki tıklayınız: www.idare.gen.tr/ihd-secki.pdf (20. Baskıdan)


ONLINE SATIN ALMA

Kağıt Kitap: Ekin Yayınevi'ndenARKA KAPAK TANITIM YAZISI

İdare Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır.

Ayrıca bu kitap, KPSS, hakimlik, ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yardımcı olabilecek niteliktedir.

Bu kitapta konular üniversite öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir.

Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir.

Bu kitap, aynı Yayınevinde çıkmış bulunan 3280 sayfa uzunluğunda iki ciltli İdare Hukuku (Bursa, Ekin, 3. Baskı, 2019) isimli isimli kitabımızdan özetlenmiştir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler adı geçen kitabımıza bakalibilirler.

20. BASKI HAKKINDA: 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa Değişikliği Kanunuyla idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yine bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunumuzda da değişiklik yapılmıştır. Keza 9 Temmuz 2018’den sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse çeşitli kamu kurumlarının teşkilatlarında ve görev ve yetkilerinde çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kitabımızın elinizde tuttuğunuz 20. baskısı bütün bu değişliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabımızın “idarî teşkilat” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır.

23. BASKI HAKKINDA: Kitabın 23. baskısı, 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.ÖNSÖZ


İdare hukuku alanında dört ayrı kitabımız bulunmaktadır: Birincisi toplam 3328 sayfalık iki ciltlik İdare Hukuku, ikincisi elinizde tuttuğunuz 800 sayfalık İdare Hukuku Dersleri, üçüncüsü 444 sayfalık İdare Hukukuna Giriş ve nihayet dördüncüsü küçük boy 288 sayfalık Kısa İdare Hukuku başlıklı kitaplarımızdır. İkinci kitap birincisinin, üçüncü kitap ikincisinin, dördüncü kitap da üçüncüsünün özetidir.

İdare Hukuku başlıklı iki ciltlik kitap yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ve bu alanın uzmanlarına ve uygulayıcılara, İdare Hukuku Dersleri başlıklı kitap üniversitelerde idare hukuku dersini iki dönem boyunca alan lisans öğrencilerine, İdare Hukukuna Giriş başlıklı kitap bu dersi tek dönemde alan lisans öğrencilerine ve nihayet Kısa İdare Hukuku başlıklı kitap ön lisans öğrencilerine ve idare hukuku hakkında bilgi edinmek isteyen diğer okuyuculara yöneliktir.

Bu dört kitabın başlıkları birbirine benzemektedir. Bu nedenle bu kitaplardan söz edilirken, başlıklarında geçen “Dersleri”, “Giriş” ve “Kısa” gibi kelimelerin belirtilmesi ihmal edilmemelidir.

Yazarların ve keza yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin çalışmalarında, elinizde tuttuğunuz İdare Hukuku Dersleri isimli kitaba değil, yukarıda bahsettiğimiz üçüncü baskısı Mayıs 2019’da yapılmış olan iki ciltlik İdare Hukuku başlıklı kitabımızı kullanmaları tavsiye olunur. Zira diğer üç kitapta, pek çok, konuda pedagojik nedenlerle veya yer yokluğundan kendi görüşümüz değil, doktrindeki hâkim görüş verilmiştir. Keza bu kitaplarda konuların teknik ayrıntılarına girilmemiş, doktrindeki görüşler üzerinde durulmamış ve yargı içtihatları derinlemesine incelenmemiş ve eleştirilmemiştir.

* * *

Yirminci Baskı Hakkında.- Bilindiği gibi 16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu, 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla bütünüyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa değişikliğiyle idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık lağvedilmiştir. Yeni sistemde “bakanlar” ve “bakanlıklar” vardır. Ancak yeni sistemde bunlar ile eski sistemdeki bakanlar ile bakanlıklar arasında, hukukî statü, görev, yetki ve sorumluluk bakımından çok büyük farklar vardır.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanının statüsü, görev ve yetkileri baştan sona değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Yürütme organının düzenleyici işlemlerine ilişkin olarak ise kanun hükmünde kararnameler kaldırılmış, yerine Cumhurbaşkanlığı kararnameleri getirilmiştir. Tüzük şeklindeki düzenleyici işlem türüne son verilmiştir. Keza bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunda da değişiklik yapılmıştır. Özellikle kanunlarımızda geçen “Bakanlar Kurulu”, “Hükûmet” ve “Başbakan” kelimeleri “Cumhurbaşkanı” kelimesiyle değiştirilmiştir. Eski sistemde “Bakanlar Kurulu” ve “Başbakan”a verilen yetkiler yeni sistemde Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Keza 9 Temmuz 2018’den sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse bunlara bağlı veya bunlarla ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların teşkilâtlarında ve görev ve yetkilerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Düzenlemelerin büyüklüğü açısından fikir vermek için belirtelim ki, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi toplam 539 maddelik, 15 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise toplam 802 maddelik fevkâlâde uzun kararnamelerdir.

Bu kitabın yirminci baskısı bütün bu değişliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabın “idarî teşkilat” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır.

Yirminci baskıyı baştan sona elden geçirirken, 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunundan etkilenmeyen bazı bölümlerde kısaltmalar yapmaya çalıştık. Zira ondokuzuncu baskısı itibarıyla kitabımız 864 sayfaya ulaşmıştı ve ders kitabı olarak gerek meslektaşlarımız, gerekse öğrenciler tarafından fazla uzun bulunmaya başlanmıştı. Özellikle idarî teşkilât kısmında ayrıntı olarak görülebilecek bazı paragrafları çıkardık. Bunları çıkararak çok büyük bir hata yaptığımızı sanmıyoruz. Zira bunlar zaten büyük ölçüde mevzuatta aynen yer alan hususlardır. Arzu eden okuyucu, örneğin “belediye meclisi ihtisas komisyonları”, “belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler”, “büyükşehir belediyesi genel sekreteri”, “köylere hizmet götürme birliklerinde birlik meclisinin oluşum tarzı” gibi konularda bunları düzenleyen kanun metinlerine www.mevzuat.gov.tr’den bakabilir.

Diğer yandan kitabımızın önceki baskılarında, kitabın hacmi daha da artmasın diye metin içinde pek çok paragrafın puntosunu küçültme yoluna gitmiştik. Neticede kitap, zor okunan bir kitap hâline gelmişti. Yeni baskıda elden geldiği ölçüde puntoları büyültmeye çalıştık.

Yirminci baskıda kısaltmalara rağmen, punto büyültme nedeniyle, toplam sayfa sayısında önemli bir azalma olmamıştır. On dokuzuncu baskıda 864 sayfa olan kitap, yirminci baskıda 64 sayfa azalarak 800 sayfaya inmiştir.

Yirmi Üçüncü Baskı Hakkında.- Elinizde tuttuğunuz 23’üncü baskı, 22’nci baskının 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla güncellenmiş ve düzeltilmiş halidir.

Kemal Gözler


Diğer İdare Hukuku Kitaplarımız:

İdare Hukuku (2 cilt, 3280 s.)

İdare Hukuku Dersleri (800 s.)

İdare Hukukuna Giriş (444 s.)

Kısa İdare Hukuku (288 s.)YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23,5 cm
Karton Kapak ve Tutkal cilt
Sayfa Sayısı: XXXII+800s.
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Sipariş Adresi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
Online Satın Alma: Ekin Yayınevi
Ekin Yayinevi - Kemal Gözler Kitapları
www.ekinyayinevi.com


KARDEŞ SİTE: www.anayasa.gen.tr


COPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.idare.gen.tr
Bu Sayfa: www.idare.gen.tr/ihd.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Değişiklik: 24 Ekim 2020, v2
Güncelleme: 8 Ekim 2023