TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

( www.idare.gen.tr )

 

 


Kemal Gözler, Türkiye'ni Yönetim Yapısı (T.C. İdarî Teşkilatı), Bursa, Ekin, 1. Baskı, Ekim 2018, XVI+288 s.

(16 Ekim 2018 tarihinde ÇIKTI)


 

Daha Büyük Ön Kapak

Arka Kapak

 

21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununa göre hazırlanmıştır.


Kitabın Kapakları, İçindekileri, Dizini ve bazı bölümlerinde Seçme Sayfalar için [PDF]


 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM: İDARE KAVRAMI VE İDARÎ TEŞKİLÂTA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER

Bölüm 1: İdare Kavramı

Bölüm 2: İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler

İKİNCİ KISIM: MERKEZÎ İDARE

Bölüm 3: Merkezî İdarenin Başkent Teşkilatı

Bölüm 4: Merkezî İdarenin Taşra Teşkilatı

ÜÇÜNCÜ KISIM: MAHALLÎ İDARELER (YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI)

Bölüm 5: İl Özel İdaresi

Bölüm 6: Belediye İdaresi

Bölüm 7: Büyükşehir Belediye ve İlçe Belediye İdareleri

Bölüm 8: Köy İdareleri

DÖRDÜNCÜ KISIM: KAMU KURUMLARI (HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI)

Bölüm 9: Kamu Kurumları

Bölüm 10: Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

 


ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

Ülkemizde eskiden beri başta siyasal bilgiler fakülteleri ile iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri olmak üzere çeşitli fakülte ve yüksekokullarda “Türkiye’nin yönetim yapısı”, “Türkiye’nin idarî yapısı” veya “Türkiye’nin idarî teşkilatı” isimli dersler vardır.

Bu derslerde “T.C. idarî teşkilâtı” incelenir. Bu inceleme idare hukuku derslerinde incelenen idarî teşkilât konusuyla neredeyse aynıdır. Bu derslerde okutulan şey aslında idare hukuku kitaplarında bulunan idarî teşkilâta ilişkin bilgilerden başka bir şey değildir. Bunda da şaşırtıcı bir yan yoktur. Zaten bunun başka türlü olması da mümkün değildir. Zira idarî teşkilât, Anayasa, kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenir. Bunları açıklamak ve yorumlamak işi ise hâliyle hukukçuların işidir.

SBF ve İİBF’lerde bu dersi okutan meslektaşlarımızın önemli bir kısmı bu dersi mevzuata aşırı ölçüde bağlı olarak işlemektedirler. Derste anlatılanlar, bakanlıkların kuruluş kanunlarının (artık 1 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin), 22 Şubat 2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun,  3 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun, 10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddelerinin bir tekrarından ibaret olmaktadır. Neticede merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki ilişkinin niteliğini bilmeyen öğrenciler, il özel idaresinin bir organı olan il encümeni üyelerinin seçim usûlünü ezberlemek zorunda kalmaktadırlar.

Bu dersin sınavlarında da çoğunlukla idarî teşkilâtın temel prensiplerine ilişkin sorular değil, falanca organın oluşumun tarzına ilişkin sorular sorulmaktadır. Maalesef KPSS, kaymakamlık, hakimlik gibi çeşitli meslek sınavlarında da idarî teşkilâta hakim olan ilkelerden ziyade, falanca teşkilatın filanca biriminin kuruluş tarzına ilişkin sorular çıkıyor. Böyle soruların öğrencilerin ezber gücünü ölçmek dışında sağlayacağı bir yarar yoktur. 

Böyle bir ortamda öğrenciler, enerjilerini hangi kurum ve kuruluşun hangi bakanlığa bağlı olduğunu ezberlemekle tüketiyorlar. Ancak bu kurum ile bakanlık arasında ne tür bir ilişkinin olduğunu, örneğin bakanın bu kuruma emir ve talimat verip veremeyeceğini bilmiyorlar.

Türkiye’nin yönetim yapısı dersini, içine düştüğü mevzuata bağımlılık açmazından bir ölçüde de olsa kurtarmak lazım. Bunun yolu ise bu ders için idarî teşkilâtın genel teorisini ve temel prensiplerini içeren ders kitapları yazmaktan geçer. İşte bu kitap böyle bir amaç ve böyle bir bakış açısıyla yazılmıştır.

 


SEÇKİ
Bu kitabın iç kapakları, içindekiler, dizini ve örnek olarak seçilmiş bazı sayfalardan oluşan bir "SEÇKİ"yi buradan okuyabilirsiniz.
(http://www.idare.gen.tr/tyy-secki.pdf  )


ISBN 978-605-327-750-7

Boyut: 16,5 x23,5 cm

Sayfa Sayısı:  XVI+288 sayfa .

Kağıt: 1. Hamur, 70 gram

Kapak: Karton

 

 


Yayınevi

Ekin Yayınevi

 Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,

Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA
Tel: (0224) 220 16 72 ; (0224) 223 04 37

Fax: 224-223 41 12
email: info@ekinyayinevi.com
web: www.ekinyayinevi.com        

 


 

Satın Alma:

Ekin Yayınevi İnternet Şubesinden Satın Alma:

https://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/kitap-insan-kaynaklari-yonetim-1-ekin-yayinevi-turkiyenin-yonetim-yapisi-t-c-idari-teskilati-9786053277507

 

http://www.ekinyayinevi.com/tr/katalog?f=161-734343

 


 

Kemal Gözler, Türkiye’nin Yönetim Yapısı Kitabının Tanıtımı İçin 200 Soru

 (Bu kitapta kendisine cevap
aranan sorulardan örnekler)

1. “İdare” mi, “yönetim” mi?

2. “Kamu idaresi”, “özel idare”den nasıl ayrılır?

3. “Organik anlamda idare”-“fonksiyonel anlamda idare” ayrımı nasıl yapılır?

4. İdare organı, yasama organından nasıl ayrılır?

5. İdare organı, yargı organından nasıl ayrılır?

6. İdare organı, yürütme organından nasıl ayrılır?

7. “İdare” ile Cumhurbaşkanı arasında nasıl ayrım yapılır? Cumhurbaşkanı ile idare arasındaki ilişkiler nelerdir? Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, “idare”ye daha mı yaklaşmıştır? Cumhurbaşkanı “idare”nin bir parçası hâline mi gelmiştir?

8. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile idare arasında ne ilişki vardır?

9. Bakanlar ile idare arasında ilişkiler nelerdir?

10. Fonksiyonel anlamda idare (idari fonksiyon) nedir? Nasıl tanımlanır?

11. Türkiye’nin yönetim yapısı dersinin konusu, organik anlamda idare mi, yoksa fonksiyonel anlamda idare midir?

12. İdare, gerekli olan ama kanunla öngörülmemiş bir idarî birimi, bir kurulu yönetmelikle kurabilir mi?

13. TBMM, yönetmelikle avukatlık sınavı koyabilir mi?

14. Türkiye’de kanuna dayanma ilkesinin istisnaları var mıdır?

15. İdare kanuna aykırı olmamak şartıyla, kanuna dayanmadan da düzenleme yapabilir mi?

16. Türkiye’de “kanuna dayanma (intra legem olma)” ilkesinin anayasal bir temeli var mıdır?

17. Türkiye’de “kanuna uygun olma (intra legem olma)” ilkesinin anayasal bir temeli var mıdır?

18.  Türkiye’de merkezden yönetim ilkesinin ayal temeli var mıdır?

19. Türkiye’de yerinden yönetim ilkesinin anayasal temeli var mıdır?

20. “Yetki genişliği (tevsi-i mezuniyet)”, “adem-i temerküz (déconcentration)”ün karşılığı mıdır?

21. Yetki genişliğinden kimin yetkileri nereye doğru genişler?

22. “Yerinden yönetim”,  “décentralisation” teriminin doğru bir karşılığı mıdır? Neden?

23.  “Décentralisation” teriminin doğru Türkçe karşılığı nedir?

24. “Yer yönünden yerinden yönetim” teriminden yanlış olan şey nedir?

25. “Décentralisation par service” teriminin doğru Türkçe karşılığı nedir?

26. Kamu tüzel kişiliği olmadan yerinden yönetim olur mu?

27. Özerklik neden yerinden yönetim kavramının bir unsurudur?

28. Vesayet denetimi neden yerinden yönetimin bir unsurudur?

29. Yerinden yönetim ile federalizm arasında ne fark vardır?

30. Kamu tüzel kişileri açısından kişi topluluğu olmak ile mal topluluğu olmak arazında ne far vardır? Neden kişi topluluğu-mal topluluğu ayrımı önemlidir?

31. Devlete neden tüzel kişilik verilmiştir?

32. Tüzel kişilik vermenin sağladığı yararlar nelerdir?

33. Devlet tüzel kişiliğinin tekliği ne demektir?

34. Devlet dışındaki kamu tüzel kişilerine tüzel kişilik tanınmasının sebebi nedir?

35. Devlet ile diğer kamu tüzel kişileri arasında ne fark ve ne benzerlikler vardır? Bunların birbiri karşısında durumları nelerdir?

36. Devlet ile bir köy arasında hangi bakamlardan eşiklik ve özerklik durumu olabilir?

37. Devlet ile diğer kamu tüzel kişileri arasında yetki dağılımı nasıl yapılır?

38. Devlet ile mahallî idareler arasında yetki dağılımı nasıl yapılır?

39. Mahallî idareler konu bakımından genel, yer bakımından ise sınırlı yetkili olmaları ne anlama gelir?

 40. Kamu kurumlarının yer bakımından genel, konu bakımından sınırlı yetkili olmaları ne anlama gelir?

41. Devletin hem yer, hem konu bakımından genel yetkili olması ne anlama gelir?

42. Kamu tüzel kişiliğinin kriterleri nelerdir? Bir tüzel kişi ne zaman kamu tüzel kişisi olur? Bir kamu tüzel kişileri ile özel hukuk tüzel kişileri arasında nasıl ayrım yapılır?

43. Normalde bir özel hukuk tüzel kişisi olmasa gereken bir tüzel kişi, kanunla kamu tüzel kişisi olarak nitelendirilebilir mi?

44. Normalde bir kamu tüzel kişisi olmasa gereken bir tüzel kişi, kanunla bir özel hukuk tüzel kişisi olarak nitelendirilebilir mi?

45. Kamu tüzel kişiliği Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulabilir mi?

46. 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra idare, kanundan aldığı yetkiyle bir idarî işlemle kamu tüzel kişisi kurabilir mi?

47. Kanunlarımızda idareye kamu tüzel kişiliği kurma yetkisi veren hükümler, 9 Temmuz 2018’den sonra Anayasamıza aykırı hâle mi gelmiştir?

48. Bir tüzel kişinin Anayasayla, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamu tüzel kişisi olarak nitelendirilmemiş ise, bu tüzel kişi kamu tüzel kişisi olabilir mi? Olması için gereken şartlar nelerdir?

49. Kamu gücü ayrıcalık ve yükümlülükler nelerdir? Kamu tüzel kişiliğinin belirlenmesi için bunların önemi nedir?

50. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bir kamu tüzel kişisi midir?

51. Türkiye Futbol Federasyonu bir kamu tüzel kişisi midir?

52. OYAK bir kamu tüzel kişisi midir?

53. Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı bir kamu tüzel kişisi midir?

54. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi bir kamu tüzel kişisi midir?

55. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bir kamu tüzel kişisi midir?

56. Türkiye Maarif Vakfı bir kamu tüzel kişisi midir?

57. “Şirket”, “dernek” veya “vakıf” formunda kamu tüzel kişisi kurulabilir mi?

58. Kamu tüzel kişisi bazı yönleriyle özel hukuka tâbi tutulmuş olabilir mi? neden?

59. Kamu gücü ayrıcalık ve yükümlülükleriyle donatılmış her tüzel kişi, bir kamu tüzel kişisi midir? Neden?

60. Merkezî idarede kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve olmayan teşkilâtlar nelerdir?

61. TBMM’nin kendine has bir kamu tüzel kişiliği var mıdır?

62. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay veya Danıştayın birer kamu tüzel kişisi var mıdır?

63. Kamu idareleri ile kamu kurumları birbirinden nasıl ayrılır? Bu ayrım neden önemlidir?

64. Kamu idareleri ile kamu kurumları arasında organlarının göreve geliş şekli bakımından ne fark vardır?

65. Demokrasi prensibi kamu kurumları için de geçerli midir? Kamu kurumlarının yöneticileri seçimle mi, yoksa atamayla mı göreve gelmelidir?

66. Tüzel kişi olmanın doğurduğu sonuçlar nelerdir?

67. Kamu tüzel kişiliğine sahip olmanın sonuçları nelerdir?

68. İdarenin bütünlüğü ilkesine niçin ihtiyaç vardır?

69. İdarenin bütünlüğü ilkesi ile demokrasi prensibi arasında nasıl bir ilişki vardır?

70. İki kamu tüzel kişisi arasında hiyerarşi ilişkisi olabilir mi?

71. Merkezî idare ile mahallî idareler arasında hiyerarşi ilişkisi olabilir mi?

72. Mahallî idarelerin kendi içinde hiyerarşi ilkesi geçerli olabilir mi?

72. Merkezî idare ile kamu kurumları arasında hiyerarşi ilişkisi olabilir mi?

73. Cumhurbaşkanı kendisine bağlı veya ilgili bir kamu kurumu üzerinde hiyerarşi yetkisine sahip olabilir mi?

74. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığına bağlı ve ilgili kamu kurumu üzerinde emir ve talimat verme yetkisine sahip olabilir mi?

75. İki kamu kurumu arasında hiyerarşi olabilir mi?

76. YÖK ile üniversiteler arasında hiyerarşi ilişkisi olabilir mi?

77. YÖK üniversitelere emir ve talimat verebilir mi?

78. Meslek kuruluşu (örneğin baro veya tabip odası) ile meslek birliği (örneğin Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Tabipler Birliği) arasında hiyerarşi ilişkisi olabilir mi?

79. Büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyesi arasında hiyerarşi ilişkisi olabilir mi?

80. Merkezî idarede en yüksek hiyerarşik amir kimdir?

81. Cumhurbaşkanı bakanların hiyerarşik amiri midir?

82. Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlar arasında bir hiyerarşi ilişkisi var mıdır? Cumhurbaşkanı yardımcısı bakanların hiyerarşik amiri midir?

83. Mahallî idareler de en yüksek hiyerarşik amir kimdir?

84. Kamu kurumlarında en yüksek hiyerarşik amir kimdir?

85. Hiyerarşik amir, astın yerine geçip onun adına işlem tesis edebilir mi? Vali kaymakamın alması gereken kararı alabilir mi?

86. Hiyerarşi yetkisinin olması için bu yetkinin ayrıca ve açıkça kanunla veya Cumhurbaşkanı kararnamesiyle öngörülmesi ve bu yetkinin hiyerarşi amire verilmesi gerekir mi? Kanunla veya Cumhurbaşkanı kararnamesiyle öngörülmeyen durumlarda hiyerarşi amir astı üzerinde hiyerarşi yetkisine sahip olabilir mi? Eğer olabilirse bu durum,  idarenin kanunîliği ilkesi (kanuna dayanma – secundum legem olma ilkesi) karşısında nasıl açıklanır?

87. Hiyerarşi amir, astının hukuka uygun işlemlerini de iptal edebilir mi?

88. İşlemi üstü tarafından iptal edilen memur, bu iptal işlemine karşı idarî yargıya başvurabilir mi? Neden?

89. Kaymakam, muhatara emir ve talimat verebilir mi?

90. İdarenin içindeki teknik uzmanlara, uzmanlık faaliyeti kapsamındaki işlerde emir ve talemat verilebilir mi?

91. Merkezî idare ile mahallî idareler arasında vesayet ilişkisi olabilir mi?

92. İki mahallî idare arasında vesayet ilişkisi olabilir mi? Büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyesi arasındaki ilişki bir vesayet ilişkisi midir?

93. Merkezî idare ile kamu kurumları arasındaki ilişki vesayet ilişkisi midir?

94. Cumhurbaşkanı kendisine bağlı veya ilgili bir kamu kurumu üzerinde sahip olduğu yetki, bir vesayet yetkisi midir?

95. İki kamu kurumu arasında vesayet ilişkisi olabilir mi? YÖK ile üniversiteler arasındaki ilişki vesayet ilişkisi olabilir mi?

96. Meslek kuruluşu (örneğin baro veya tabip odası) ile meslek birliği (örneğin Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Tabipler Birliği) arasındaki ilişki vesayet ilişkisi midir?

97. Mahallî idare ile o mahallî idarenin kurduğu kamu kurumu arasındaki ilişki bir hiyerarşi ilişkisi midir? Yoksa bir vesayet ilişkisi midir? Neden?

98. Özerklik ile vesayet arasında nasıl bir ilişki vardır?

99. Vesayet kelimesinde neden aşağılayıcı bir anlam var?

100. Vesayet denetiminin varlık sebebi nedir?

101. Vesayetin anayasal bir dayanağı var mıdır? Bu dayanak merkezî idare ile kamu kurumları arasındaki vesayet ilişkisi için de geçerli midir?

102. Vesayet yetkisinin istisnaî bir yetki olması ne demektir?

103. “Metinsiz vesayet olmaz ve vesayet varsayılmaz” ilkesi ne demektir?

104. İdarî vesayet neden dar yoruma tâbi tutulur?

105. Hiyerarşi ile vesayet arasında farklar nelerdir?

106. İdarî vesayet ile medeni vesayet arasında farklar ve benzerlikler nelerdir?

107. Yargıya başvurma yetkisi bir vesayet yetkisi midir?

108. Vesayet yetkisi hem hukukîlik, hem de yerindelik açılarından kullanılabilir mi?

109. “Devlet idaresi” mi, “merkezî idare” kavramı mı doğrudur?

110. “Genel idare” kavramı doğru bir kavram mıdır?

111. “Merkezî idarenin başkent teşkilâtı” doğru bir terim midir? Neden? “Merkezî idarenin başkent teşkilâtı” terimi mi yoksa “devletin merkez idaresi” terimi mi doğrudur?

112. “Merkezî idarenin taşra teşkilâtı” doğru bir terim midir? Neden? “Merkezî idarenin taşra teşkilâtı” terimi mi yoksa “devletin mülkî idaresi” terimi mi doğrudur?

113. Ankara ili “merkezî idarenin başkent teşkilâtı”nda mı, yoksa “merkezî idarenin taşra teşkilâtı”nda mı bulunur?

114. Mahallî idareler de birer “mülkî idare” midir?

115. “Kendi kendini örgütleme yetkisi” veya “yetki-yetkisi” ne demektir? Mahallî idareler bu yetkiyle sahip midir? Neden? Bu yetkiye kim sahiptir?

116. “Devletin tüzel kişilik kazandırılmamış hizmet birimleri”ne ne isim verilmelidir? Bunlar birer “idare”midir?

117. “Devlet daireleri” veya “devair-i merkeziye” ne demektir?

118. “Bireysel makam”-“kurulsal makam” ne demektir? Bunlar birbirinden nasıl ayrılır? Bir makamın bireysel maka olması ile kurulsal makam olması arasında ne far vardır?

119. “Corporation sole” ne demektir?  Bir makamın “corporation sole” olarak nitelendirilmesinin doğuracağı sonuçlar nelerndir?

120. Merkezî idarenin başkent teşkilatının birimleri “başkent”te bulunmak zorunda mıdır?

121. Üst kademe yöneticisi kimdir? Bunları atama yetkisi kime aittir?

122. 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli II sayılı cetvelde sayılanlar “üst kademe kamu yöneticisi” midir?

123. Türkiye’deki “en yüksek devlet memuru” kimdir?

124. 9 Temmuz 2018’den sonra gerçek “danışma organları” Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları mıdır?

125. Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığının bir parçası mıdır? Yoksa bunlar Cumhurbaşkanlığı ayrı birer kamu kurumu mudur?  

126. Cumhurbaşkanlığı veya bir bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bazılarının kamu tüzel kişisi vardır; bazıların ise yoktur. Bir kamu kurumu veya kuruluşunun tüzel kişiliğe sahip olmasının önemi nedir? Cumhurbaşkanlığı veya bir bakanlığa bağlı kamu kurumu veya kuruluşunun tüzel kişiliği sahip olması ile olmaması arasında ne far vardır?

127. Devlet denetleme Kurulunun işçi ve işveren kuruluşları üzerinde denetleme yetkisine sahip olması idare hukuku prensipleriyle uyuşum için de midir?

128. Yeni sistemde bakanlar “bakan” ismini hak ediyorlar mı? 

129. İlgili veya ilişkili kurumların hepsinin ayrı bir kamu tüzel kişiliği var mıdır? Neden?

130. 9 Temmuz 2018’den sonra Danıştayın ne kadar “danışma” görevi kalmıştır?

131. Sayıştay denetim görevini kimin adına yapar?

132. Millî Güvenlik Kurulu kararlarının hukukî niteliği nedir?

133. Yüksek Askeri Şura kararanının hukukî niteliği nedir?

134. Gerek Genelkurmay Başkanlığı, gerekse Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları kime bağlıdır?

135. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanına, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarına emir ve talimat verebilir mi?

136. Millî Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanına, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarına emir ve talimat verebilir mi?

137. Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarına emir ve talimat verebilir mi?

138. Mevzuatımızda düzenlenen hâliyle Genelkurmay Başkanına, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarına emir ve talimat verme yetkisi hiyerarşi prensibiyle uyuşum içinde midir?

139. Kara kuvvetleri komutanı, aynı konuda Cumhurbaşkanından, Millî Savunma Bakanından ve Genelkurmay Başkanından  emir ve talimat almış ise hangisinin emir ve talimatına uymalıdır?

140. Valinin, “ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası” olması demek ne demektir?

141. Bakanlar, Cumhurbaşkanının devreye sokmadan, doğrudan doğruya valiye emir ve talimat verebilirler mi? 

142. Orman Genel Müdürü, araya bakanı veya Cumhurbaşkanı sokmadan, doğrudan doğruya valiye emir ve talimat verebilir mi?

143. Cumhurbaşkanı yardımcısı valiye emir ve talimat verebilir mi?

144. Vali ilde bulunan kamu kurumlarına emir ve talimat verebilir mi?

145. Vali ile ilde bulunan mahallî idareler arasındaki ilişki ne ilişkisidir? Vali ilde bulunan bir belediye başkanına veya bir köy muhtarına  emir ve talimat verebilir mi?

146. Vali ilde bulunan üniversitenin rektörüne emir ve talimat verebilir mi?

147. Psikoloji bölümü mezunu kaymakam olabilir mi?

148. Cumhurbaşkanı valiyi atlayıp doğrudan doğruya kaymakama emir ve talimat mı verebilir mi?

149. Kaymakam ile ilçe millî eğitim müdürü arasındaki ilişki hiyerarşi ilişkisi midir, yoksa vesayet ilişkisi midir?

150. Kaymakam ile ilçede bulunan köy muhtarı arasındaki ilişki hiyerarşi ilişkisi midir, yoksa vesayet ilişkisi midir?

151. Türkiye’de “bölge” isimli bir mahallî idare var mı? “Bölge teşkilâtı” ne demektir?

152. Bir mahallî idare oluşturabilmesi için en az kaç insanın bir araya gelmesi gerekir? 150 sayısının sihri nedir?

153. Devletin insan unsuruna, “millet” veya “halk” ismi verilir. Mahallî idarelerin insan unsuruna ne isim verilebilir?

154. Toprak unsuru olmadan mahallî idare kurulabilir mi? Bir mahallî idare kurulabilmesi için en az ne kadar toprağa ihtiyaç vardır? Mahallî idarelerin toprak unsuruna ne isim verilebilir?

155. Aynı toprak parçası birden fazla mahalli idarenin kurucu unsuru olabilir mi?

156. Belediyeler toprak unsuru ile il özel idareleri toprak unsuru arasında ne fark vardır?

157. Mahalleler neden bir mahallî idare değildir?

158. Bir topluluğun bir mahallî idare oluşturabilmesi için neden özerkliğe ihtiyacı vardır? Özerklik ne demektir? Çeşitleri nelerdir?

159. Merkezî idare ile mahallî idare arasında yetki paylaşımı nasıl yapılır?

160. Mahallî idareler kendi arasında yetki paylaşımı nasıl yapılır?

161. Mali özerklik neden önemlidir? Türkiye’de mali özerklik konusunda hangi tür mahallî idarelerin ne gibi sorunları vardır?

162. Vesayet denetimine tâbi olma, neden mahallî idarelerin bir tanımlayıcı unsurudur? Bir mahallî idare merkezî idarenin vesayet denetimine tâbi olmaz ise ne olur?

163. Anayasamızın 127’nci maddesinde öngörülen ilkeler nelerdir?

164. İl özel idaresi-il genel idaresi ayrımı nasıl yapılır?

165. İl özel idaresinin  anayasal temeli nedir? İl özel idaresi Anayasa tarafından korunmakta mıdır? TBMM, Türkiye’deki bütün il özel idarelerini kaldırabilir mi?

166. 30 ilde il özel idarelerini kaldıran 12 Kasım 2012 tarih ve 6360 sayılı Kanun Anayasamıza uygun mudur?

167. İl özel idaresinin görev ve yetkiler ile belediyelerin görev ve yetkiler arasında nasıl ayrım yapılır?

168. İl genel meclisinin kararları üzerinde valinin sahip olduğu yetkiler nelerdir?

169. İl özel idaresinin yürütme oranı kimdir? Yürütme görevinin bu organa verilmesi mahallî idarelerin özerkliği ilkesiyle bağdaşır mı?

170. İl encümeninin oluşum tarzı demokrasi prensibiyle uyum içinde midir?

171. Belediyelerin toprak unsuru olan “belde” ne demektir? “Yerleşim alanı” nasıl tanımlanır?

172. “Mücavir alan” ne demektir? Bu kurum mahallî idarelerin özerkliği ilkesiyle bağdaşır mı?

173. Belediye meclisi kararları üzerinde belediye başkanının ne gibi yetkileri vardır?

174. Büyükşehir belediyelerinin varlık sebebi nedir?

175. Büyükşehir belediyesi kurulabilmesinin anayasal şartları nelerdir? Yerleşim merkezi olmayan yerler büyükşehir belediyesi sınırları içine dahil edilebilir mi? Yerleşim merkezi olmakla birlikte büyük olmayan yerleşim merkezlerinde büyükşehir belediyesi kurulabilir mi?  30 ilde büyükşehir belediyesi kuran 12 Kasım 2012 tarih ve 6360 sayılı Kanunun Anayasamıza uygun mudur?

176. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında görev ve yetki paylaşımı nasıl yapılır?

177. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında uyum nasıl sağlanır? Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki ilişkinin hukukî niteliği nedir? Büyükşehir belediyesine ilçe belediyeleri üzerinde hiyerarşi veya vesayet yetkisi tanınabilir mi?

178. Köyün anayasal dayanağı var mıdır?

179. Toprak unsuru bakımından köy, il özel idaresine mi, yoksa belediye ye mi benzer?

180. Nüfusu 150’den az olan yerler nasıl idare olunur?

181. Nüfusu 2000 ile 500 arasında olan yerler, bir köy müdür? Belediye midir? Buralar nasıhl idare olunur?

182. Köy derneği bir doğrudan demokrasi kurumu mudur?

183. Köy imamının köy tüzel kişiliği tarafından çalıştırılması mı, yoksa Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atanması mı demokratiktir?

184. Kamu kurumlarının varlık sebebi nedir?

185. Kamu kurumları kimin tarafından kurulabilir? Kamu kurumu kamu kurumu tarafından kurulabilir mi? Neden?

186. Kamu kurumu neden illa ki bir kamu idaresine bağlı olmalıdır? Kendi başına kamu kurumu neden olamaz?

187. Kamu kurumlarının özerkliği ilkesi ne demektir? Bundan çıkan sonuçlar nelerdir?

188. “Uzmanlık (ihtisas) ilkesi” ne demektir? Bundan çıkan sonuçlar nelerdir?

189. Kamu kurumu kurma ve kaldırma yetkisi kime aittir?

190. Kanunla kurulan bir kamu kurumu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırılabilir mi?

191. Millî kamu kurumları ile mahallî kamu kurumları arasında ne fark vardır?

192. Cumhurbaşkanı kararı ile KİT kurulması Anayasamıza uygun mudur?

193. Müesseselerin İDT ve KİK tarafından kurulması idare hukuku prensiplerine uygun mudur?

194. “Vakıf üniversiteleri” bir kamu tüzel kişisi mi, yoksa birer özel hukuk tüzel kişi midir?

195. Bağımsız idarî otoriteler vesayet denetimine tâbi olabilirler mi?

196. İl özel idaresi ve belediye şirketleri birer kamu kurumu mudur?

197. Bölge kalkınma “idareleri” birer “kamu idaresi” mi, yoksa birer “kamu kurumu” mudurlar?

198. “Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları” neden siyasetle uğraşamazlar?

199. “Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları” gerçekten bir “kamu kurumu” mudurlar?  Bunların “kamu kurumu niteliğinde kuruluş” olarak nitelendirilmeleri idare hukuku prensipleriyle uyum içinde midir?

200. “Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları”ne kamu tüzel kişiliğinin verilmesi  idare hukuku prensipleriyle uyum içinde midir? Bunların kamu tüzel kişisi olarak nitelendirilmesinin yol açtığı sakıncalar nelerdir?

 

 

 

 


Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 


Açılan sayfalar için (c) Kemal Gözler.

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Konuluş Tarihi: 12 Ekim 2018

Editör: Kemal Gözler