[Ana Sayfa]


Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin, Güncellenmiş 29. Baskı, 2023, XX+444 s.
KİTABIN BÖLÜMLERİ


BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU

Bölüm 1.- İdare Kavramı

Bölüm 2.- İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

Bölüm 3.- İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler

Bölüm 4.- İdarî Teşkilât

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

Bölüm 5.- İdarî İşlem Kavramı

Bölüm 6.- Bireysel İşlemler

Bölüm 7.- Düzenleyici İşlemler

Bölüm 8.- İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

Bölüm 9.- Kamu Hizmeti

Bölüm 10.- Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN HAREKET ARAÇLARI

Bölüm 11.- Kamu Görevlileri

Bölüm 12.- Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

Bölüm 13.- İdarenin Sorumluluğu

YEDİNCİ KISIM: İDARENİN DENETLENMESİ

Bölüm 14.- İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi

Bölüm 15.- İdarenin Yargısal Denetimi: İdarî Yargı
SEÇKİ

Bu kitabın iç kapakları, içindekiler, dizini ve örnek olarak seçilmiş bazı sayfalardan oluşan bir "SEÇKİ"yi buradan okuyabilirsiniz.
ARKA KAPAK TANITIM YAZISI

İdare Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır.

Bu kitapta konular lisans öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir.

Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir.

Bu kitap, aynı Yayınevinden çıkmış İdare Hukuku Dersleri isimli kitabımızdan özetlenmiştir. Konuyla ilgili daha geniş bilgi edinmek isteyenler adı geçen kitaba bakabilirler.

24. BASKI HAKKINDA: 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa Değişikliği Kanunuyla idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yine bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunumuzda da değişiklik yapılmıştır. Keza 9 Temmuz 2018’den sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse çeşitli kamu kurumlarının teşkilatlarında ve görev ve yetkilerinde çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Kitabımızın tuttuğunuz 24. baskısı bütün bu değişliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabımızın “idarî teşkilat” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır. Neticede 24. baskıda kitabın hacmi 52 sayfa artmıştır.

Kitabın 27. baskısı, Haziran 2021 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.
ONLINE SATIN ALMA

Kağıt Kitap: Ekin Yayınevi'nden
ÖNSÖZ


İdare hukuku alanında dört ayrı kitabımız bulunmaktadır: Birincisi toplam 3328 sayfalık iki ciltlik İdare Hukuku, ikincisi elinizde tuttuğunuz 800 sayfalık İdare Hukuku Dersleri, üçüncüsü 444 sayfalık İdare Hukukuna Giriş ve nihayet dördüncüsü küçük boy 288 sayfalık Kısa İdare Hukuku başlıklı kitaplarımızdır. İkinci kitap birincisinin, üçüncü kitap ikincisinin, dördüncü kitap da üçüncüsünün özetidir.

İdare Hukuku başlıklı kitap yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ve bu alanın uzmanlarına, İdare Hukuku Dersleri başlıklı kitap bu dersi iki dönem boyunca alan lisans öğrencilerine, İdare Hukukuna Giriş başlıklı kitap bu dersi tek dönemde alan lisans öğrencilerine ve nihayet Kısa İdare Hukuku başlıklı kitap ön lisans öğrencilerine ve diğer kitapları fazla hacimli bulan lisans öğrencilerine yöneliktir.

Bu dört kitabın başlıkları birbirine benzemektedir. O nedenle bu kitaplardan söz edilirken, başlıklarında geçen “Dersleri”, “Giriş” ve “Kısa” gibi kelimelerin belirtilmesi ihmal edilmemelidir.

Yazarların ve keza yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin çalışmalarında bu “Giriş” kitabına değil, yukarıda bahsettiğimiz iki ciltlik İdare Hukuku başlıklı kitabımızı kullanmaları tavsiye olunur. Zira diğer üç kitapta pek çok noktada, pedagojik nedenlerle veya yer yokluğundan kendi görüşümüz değil, doktrindeki hâkim görüş verilmiştir. Keza bu kitaplarda konuların teknik ayrıntılarına girilmemiş, doktrindeki görüşler üzerinde durulmamış ve yargı içtihatları derinlemesine incelenmemiş ve eleştirilmemiştir.

16 Nisan 2017 referandumuyla onaylanan 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu 9 Temmuz 2018 tarihinde bütünüyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikle idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık lağvedilmiştir. Cumhurbaşkanının statüsü ve görev ve yetkiler baştan sona değiştirilmiştir. Yürütme organı düzenleyici işlemlerine ilişkin olarak ise kanun hükmünde kararnameler kaldırılmış, yerine Cumhurbaşkanlığı kararnameleri getirilmiştir. Tüzük şeklindeki düzenleyici işlem türüne son verilmiştir. Keza bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunda da değişiklik yapılmıştır. Özellikle kanunlarımızda geçen “Bakanlar Kurulu”, “Hükûmet” ve “Başbakan” kelimeleri “Cumhurbaşkanı” kelimesiyle değiştirilmiştir. Eski sistemde “Bakanlar Kurulu”, “Hükûmet” ve “Başbakan”a verilen yetkiler yeni sistemde Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Yeni sistemde “bakanlar” ve “bakanlıklar” vardır. Ancak yeni sistemde bunlar ile eski sistemdeki bakanlar ile bakanlıklar arasında, görev, yetki ve sorumluluk bakımından çok büyük farklar vardır. Keza 9 Temmuz 2018’den sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse bunlara bağlı veya bunlarla ilgili ve ilişkili kurumu ve kuruluşların teşkilatlarında ve görev ve yetkilerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Neticede bu değişiklikler nedeniyle kitabımızın idarî teşkilat bölümünün merkezî idare kısmı baştan sona tekrar yazılmıştır. Neticede 24’üncü baskı 52 sayfa artmıştır.

Kitabın 27’nci baskısı Haziran 2021 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.


Diğer İdare Hukuku Kitaplarımız:

İdare Hukuku (2 cilt, 3280 s.)

İdare Hukuku Dersleri (800 s.)

İdare Hukukuna Giriş (444 s.)

Kısa İdare Hukuku (288 s.)YAYIN BİLGİLERİ

Kitabın Boyutları: 16,5 cm x 23,5 cm
Karton Kapak ve Tutkal cilt
Sayfa Sayısı: XX+444.
Kağıt: 1. Hamur, 70 gram
Baskı Tarihi: Ağustos 2023

Sipariş Adresi:
Ekin Yayın ve Dağıtım
Şehreküstü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,
Durak Sokak No 2, Osmangazi - BURSA,
Tel: (0224) 223 04 37; 220 16 72; 223 04 37; Fax: (0224) 223 04 37;
E-Mail: info@ekinyayinevi.com
www.ekinyayinevi.com

Kağıt baskı kitabı online satın almak için: Ekin Yayınevi
KARDEŞ SİTE: www.anayasa.gen.tr

COPYRIGHT

Copyright ve Sorumluluk
İktibas (Alıntı) Koşulları
Atıf (Kaynak Gösterme) Usulleri

KÜNYE

Editör: Kemal Gözler
E-Mail:
twitter.com/k_gozler
Ana Sayfa: www.idare.gen.tr
Bu Sayfa: www.idare.gen.tr/ihg.htm
İlk Yayın tarihi: Nisan 2004
Son Değişiklik: 16 Ekim 2023. v2.