TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ [www.idare.gen.tr]

(1-5. Baskılar)

(6 ve Sonraki Baskılar)

İDARE HUKUKU DERSLERİ
Kemal Gözler

Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Birinci Baskı, Eylül 2002, 9. Baskı, Mart  2010, XXXII+864 s)  (www.idare.gen.tr/ihdersleri.htm)

Bu kitap, 2009 yılı TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif Eser Ödülünü almıştır.

9 ve sonraki baskılarının tanıtımı için burasını tıklayınız.

ISBN: 975-7338-86-9

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Dağıtım: Ekin Kitabevi,

Burç Pasajı no: 27

Altıparmak - BURSA

Tel: (0224) 220 16 72; 223 04 37

Fax: 224 - 223 41 12

Web: www.ekinyayinevi.com 

E-mail: info@ekinyayinevi.com

 

Online Satınalma Turhan       Seçkin     Legal       Hukuk Market    Kitap Yurdu

 

 

     “İdare Hukuku Dersleri” başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır. Bu kitapta konular üniversite öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir.

KİTABIN BÖLÜMLERİ

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU

Bölüm 1.- İdare Kavramı

Bölüm 2.- İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

Bölüm 3.- İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler

Bölüm 4.- İdarî Teşkilât

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

Bölüm 5.- İdarî İşlem Kavramı

Bölüm 6.- Bireysel İşlemler

Bölüm 7.- Düzenleyici İşlemler

Bölüm 8.- İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

Bölüm 9.- Kamu Hizmeti

Bölüm 10.- Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN HAREKET ARAÇLARI

Bölüm 11.- Kamu Görevlileri

Bölüm 12.- Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

Bölüm 13.- İdarenin Sorumluluğu

YEDİNCİ KISIM: İDARENİN DENETLENMESİ

    Bölüm 14.- İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi

    Bölüm 15.- İdarenin Yargısal Denetimi: İdarî Yargı

 

(5. Baskı Kapağı)

(6 ve sonraki baskılar)

 

 

 


1. BASKI, Eylül 2002,  XVI+672 s.


2.BASKI: Eylül 2004, XVI+672 s. (Güncelleştirilmiş ve düzeltilmiştir)


3. BASKI: Eylül 2005, XVI+672 s. (Güncelleştirilmiş ve düzeltilmiştir)


4. BASKI: Ekim 2006, XVI+794 s. (Güncelleştirilmiş, düzeltilmiş ve 130 sayfa genişletilmiştir.)


5. BASKI: Şubat 2007. XVI+800 s. (Güncelleştirilmiş ve düzeltilmiştir.)


6. BASKI: Ekim 2007 XVI+848 s. (Güncelleştirilmiş, düzeltilmiştir ve "İDARENİN DENETLENMESİ" başlıklı bir yedinci kısım eklenmiştir. İplik dikiş ciltlidir.


7. BASKI, Ekim 2008, XXXII+840 s. (Güncelleştirilmiş ve düzeltilmiştir. İplik dikiş ciltlidir.)


8. BASKI, Eylül 2009, XXXII+864 s. (Güncelleştirilmiş ve düzeltilmiştir. İplik dikiş ciltlidir.)  


9 ve sonraki baskılarının tanıtımı için burasını tıklayınız.

 

 

Örnek olarak kitabın bazı bölümlerini

HTML olarak okumak için burasını tıklayınız.

    PDF olarak okumak için aşağıdaki linkleri tıklayınız:            

        İçindekiler [PDF]

        Bilgi Kaynakları [PDF]

        Bölüm 1: İdare Kavramı [PDF]

        Bölüm 2: İdare Hukuku [PDF]

Örnek olarak kitabın çeşitli sayfalarını PDF formatında görmek için burasını tıklayınız.

 


 


 

Plân

 

 

Kitabımız altı kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda idare ve idare hukuku kavramları, ikinci kısımda idarenin teşkilâtı, üçüncü kısımda idarenin işlemleri, dördüncü kısımda idarenin faaliyetleri, beşinci kısımda idarenin hareket araçları, nihayet altıncı kısımda idarenin sorumluluğu ve nihayet yedinci kısımda idarenin denetlenmesi incelenmektedir. Altıncı kısım hariç diğer kısımlar kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır. Biz bölümleri her kısımda birden itibaren numaralandırmak yerine, ilk bölümden itibaren ardışık bir şekilde numaralandırmayı tercih ettik. Buna göre planımız şu şekilde olacaktır.

 

BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU

                   Bölüm 1.- İdare Kavramı

                   Bölüm 2.- İdare Hukuku

İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT

                   Bölüm 3.- İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler

                   Bölüm 4.- İdarî Teşkilât

ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER

                   Bölüm 5.- İdarî İşlem Kavramı

                   Bölüm 6.- Bireysel İşlemler

                   Bölüm 7.- Düzenleyici İşlemler

                   Bölüm 8.- İdarî Sözleşmeler

DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETLERİ

                   Bölüm 9.- Kamu Hizmeti

                   Bölüm 10.- Kolluk

BEŞİNCİ KISIM: İDARENİN HAREKET ARAÇLARI

                   Bölüm 11.- Kamu Görevlileri

                   Bölüm 12.- Kamu Malları

ALTINCI KISIM: İDARENİN SORUMLULUĞU

                   Bölüm 13.- İdarenin Sorumluluğu

YEDİNCİ KISIM: İDARENİN DENETLENMESİ

                   Bölüm 14.- İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetlenmesi

                   Bölüm 15.- İdarenin Yargısal Denetimi: İdarî Yargı

Ancak birinci kısma başlamadan önce “idare hukukunun bilgi kaynakları” hakkında kısa bir açıklama yapmayı uygun gördük.

 

 


KİTAPLA İLGİLİ OLARAK ÖĞRENCİLERDEN/OKUYUCULARDAN GELEN EMAİLLER için burasını tıklayınız.

 

 
İçindekiler
(Dördüncü Baskı)

 

 

Birinci Kısım
İDARE VE İDARE HUKUKU

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 1
İdare kavramı

I. İdare Organı (Organik Anlamda İdare)................................................................................... 11

A. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması.............................................................. 11

B. İdare Organının Yargı Organından Ayrılması.................................................................. 11

C. İdare Organının Yürütme Organından Ayrılması............................................................ 12

II. İdarî Fonksiyon (Fonksiyonel Anlamda İdare).................................................................... 15

A. Maddî Kriter................................................................................................................... 16

B. Şeklî veya Organik Kriter................................................................................................ 18

1. İdarî Fonksiyonun Yasama Fonksiyonundan Ayrılması............................................ 19

2. İdarî Fonksiyonun Yargı Fonksiyonundan Ayrılması................................................ 19

3. İdarî Fonksiyonun Hükûmet Fonksiyonundan Ayrılması......................................... 21

C. İdarî Fonksiyonun Özellikleri......................................................................................... 23

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 2
İdare hukuku
(Tanımı, Sistemleri, Gelişimi, Özellikleri, Kaynakları,  Uygulama Alanı, Bölümleri ve İlkeleri)

I. İdare Hukukunun Tanımı....................................................................................................... 25

II. İdare Hukuku Sistemleri....................................................................................................... 16

A. Anglo-Sakson Sistemi: Adlî İdare Sistemi...................................................................... 26

B. Kara Avrupası Sistemi: İdarî Rejim................................................................................ 27

III. İdare Hukukunun Doğumu ve Gelişimi............................................................................... 28

A. Fransa’da........................................................................................................................ 28

B. Almanya’da..................................................................................................................... 31

C. Türkiye’de...................................................................................................................... 31

IV. İdare Hukukunun Özellikleri............................................................................................... 32

V. İdare Hukukunun Kaynakları............................................................................................... 35

A. Asıl Kaynaklar................................................................................................................ 35

1. Yazılı Kaynaklar......................................................................................................... 35

2. Yazısız Kaynak: Örf ve Adet Hukuku....................................................................... 37

B. Yardımcı Kaynaklar........................................................................................................ 38

VI. İdare Hukukunun Uygulama Alanı..................................................................................... 38

A. Kamu Gücü Ölçütü......................................................................................................... 39

B. Kamu Hizmeti Ölçütü..................................................................................................... 41

C. Günümüzdeki Durum..................................................................................................... 43

D. Kamu Gücü Ayrıcalıkları................................................................................................ 45

VII. İdare Hukuku ile Diğer Hukuk Dalları Arasındaki İlişkiler................................................ 49

VIII. İdare Hukukunun Bölümleri............................................................................................. 49

A. Özel İdare Hukuku......................................................................................................... 50

B. Genel İdare Hukuku........................................................................................................ 50

IX. İdare Hukukuna Hâkim Olan İlkeler................................................................................... 52

A. Hukuk Devleti İlkesi....................................................................................................... 53

Tarihsel Gelişimi (Mülk-Devlet Anlayışı; Polis Devleti Anlayışı; Hazine Teorisi)........... 53

B. Eşitlik İlkesi.................................................................................................................... 59

C. İdarenin Kanunîliği İlkesi................................................................................................ 62

 

İkinci Kısım
idarî teşkilât

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 3
İdarî teşkİlâta hâkİm  Olan Temel İlkeler

I. Merkezden Yönetim İlkesi.................................................................................................... 65

A. Tanımı............................................................................................................................. 65

A. Merkezden Yönetimin Özellikleri.................................................................................. 66

B. Merkezden Yönetimin Yarar ve Zararları....................................................................... 67

C. Yetki Genişliği İlkesi....................................................................................................... 68

II. Yerinden Yönetim (Adem-i Merkeziyet) İlkesi................................................................... 69

A. Genel Olarak................................................................................................................... 70

B. Yerinden Yönetimin Varlık Şartları................................................................................. 70

C. Yerinden Yönetimin Çeşitleri.......................................................................................... 72

1. Yer Yönünden Yerinden Yönetim (Mahallî Adem-i Merkeziyet): Yerel Yönetimler.... 72

2. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim (Hizmet Adem-i Merkeziyeti)....................... 74

D. Yerinden Yönetim Yarar ve Zararları.............................................................................. 76

III. Kamu Tüzel kişiliği............................................................................................................. 78

A. Genel Olarak Kişilik Kavramı......................................................................................... 78

B. Kamu Tüzel Kişileri........................................................................................................ 80

1. Devlet......................................................................................................................... 81

2. Diğer Kamu Tüzel Kişileri......................................................................................... 82

3. Devlet ile Diğer Kamu Tüzel Kişilerinin Karşılıklı Durumları................................... 83

D. Kamu Tüzel Kişiliğinin Belirlenmesi.............................................................................. 84

1. Anayasayla veya Kanunla Nitelendirme.................................................................... 84

2. Anayasayla veya Kanunla Belirleme Yoksa............................................................... 85

a) Birinci Şart: Tüzel Kişi, Devlet Tarafından Kurulmuş Olmalıdır......................... 85

b) İkinci Şart: Tüzel Kişi, Kamu Gücü Ayrıcalıklarıyla Donatılmış Olmalıdır......... 86

E. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olan ve Olmayan Teşkilâtlar............................................ 88

F. Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri....................................................................................... 89

1. Merkezden Yönetim - Yerinden Yönetim Tüzel Kişileri........................................... 89

2. Kamu İdareleri - Kamu Kurumları.............................................................................. 90

G. Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olmanın Sonuçları............................................................ 92

1. Tüzel Kişiliğe Sahip Olmanın Sonuçları..................................................................... 92

2. Kamu Tüzel Kişiliğe Sahip Olmanın Sonuçları.......................................................... 92

IV. İdarenin Bütünlüğü İlkesi: Hiyerarşi ve vesayet................................................................. 93

A. Hiyerarşi......................................................................................................................... 95

1. Kavram....................................................................................................................... 95

2. Hiyerarşik Amir......................................................................................................... 96

3. Hiyerarşik Gücün Kapsamı........................................................................................ 98

a) Kişiler Üzerinde Hiyerarşik Yetkiler.................................................................... 99

b) İşlemler Üzerinde Hiyerarşik Güç...................................................................... 100

4. Hiyerarşi Yetkisinin Özellikleri................................................................................ 100

5. Hiyerarşi Yetkisine Tâbi Olmayanlar....................................................................... 102

B. İdarî Vesayet................................................................................................................. 102

1. İdarî Vesayetin Amacı, Dayanağı, Tanımı................................................................ 102

2. İdarî Vesayetin Özellikleri........................................................................................ 103

3. Hiyerarşi ile İdarî Vesayet Arasındaki Farklar......................................................... 104

4. İdarî Vesayet - Medenî Vesayet Karşılaştırması...................................................... 105

5. Vesayet Makamının Sahip Olduğu Yetkiler (İdarî Vesayet  Yetkisinin Kapsamı).. 106

6. Hukukîlik ve Yerindelik Açısından Vesayet Denetimi............................................. 110

7. Vesayet Makamının İşlemlerinin Hukukî Niteliği ve Yargısal Denetimi.................. 110

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 4
İdarî teşkİlât

Alt Bölüm 1.- Merkezî İdare (Devlet İdaresi)................................................................... 113

I. Merkezî İdarenin Başkent Teşkilâtı (Devlet İdaresinin Merkez Teşkilâtı)......................... 114

A. Cumhurbaşkanı............................................................................................................. 115

B. Bakanlar Kurulu............................................................................................................ 123

C. Başbakan ve Başbakanlık.............................................................................................. 124

D. Bakanlar ve Bakanlıklar................................................................................................ 128

E. Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar.................................................................................. 136

1. Danıştay................................................................................................................... 137

2. Sayıştay.................................................................................................................... 143

3. Millî Güvenlik Kurulu.............................................................................................. 150

4. Devlet Planlama Teşkilatı......................................................................................... 153

II. Merkezî İdarenin Taşra Teşkilâtı (Devlet İdaresinin Mülkî Teşkilâtı).............................. 156

A. İl İdaresi........................................................................................................................ 158

B. İlçe İdaresi..................................................................................................................... 163

C. Bucak İdaresi................................................................................................................. 166

D. Bölge İdareleri (Bölge Valiliği ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği).................................. 166

Alt Bölüm 2.- Yerinden Yönetim Kuruluşları.................................................................. 167

I. Yer Yönünden Yerinde Yönetim Kuruluşları (Mahallî İdareler).......................................... 168

A. İl Özel İdaresi............................................................................................................... 168

1. Tanımı, Düzenlenişi, Kuruluşu................................................................................ 169

2. İl Özel İdaresinin Görev ve Yetkileri........................................................................ 170

3. İl Özel İdaresinin Organları...................................................................................... 171

4. İl Özel İdaresinin Teşkilat ve Personeli.................................................................... 171

5. İl Özel İdaresinin Gelirleri ve Bütçesi...................................................................... 171

B. Belediye İdaresi............................................................................................................. 178

1. Tanımı, Kurulması ve Kaldırılması........................................................................... 179

2. Belediyelerin Görev ve Yetkileri.............................................................................. 180

3. Belediyelerin Organları (Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı) .... 182

4. Belediyelerin Teşkilat ve Personeli.......................................................................... 189

5. Belediye Gelirleri ve Bütçesi.................................................................................... 190

C. Büyük Şehir Belediyesi................................................................................................. 191

1. Tanımı ve Türleri...................................................................................................... 191

2. Sınırları..................................................................................................................... 192

3. Görev ve Yetkileri.................................................................................................... 193

3. Organları (Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı) ..................... 193

4. Teşkilat ve Personeli................................................................................................ 199

5. Belediye Gelirleri ve Bütçesi.................................................................................... 199

D. Köy İdaresi................................................................................................................... 200

- Mahalle İdaresi................................................................................................................ 204

- Mahallî İdare Birlikleri.................................................................................................... 205

II. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları)............................... 207

A. Kavram ve Varlık Nedeni.............................................................................................. 207

B. Kamu Kurumlarının Ortak Özellikleri.......................................................................... 208

B. Kamu Kurumlarının Kurulması ve Kaldırılması............................................................ 213

C. Kamu Kurumlarının “Kamuya Yararlı Kurumlar”dan Ayrılması................................. 215

D. Kamu Kurumlarının Çeşitleri........................................................................................ 217

1. Millî Kamu Kurumları.............................................................................................. 218

a) İdarî Kamu Kurumları......................................................................................... 218

b) İktisadî Kamu Kurumları: KİT'ler...................................................................... 219

c) Sosyal Kamu Kurumları...................................................................................... 224

d) Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları................................................... 225

e) Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları:  Bağımsız İdarî Otoriteler.......... 229

2. Mahallî Kamu Kurumları: İÖİ ve Belediye Şirket vce İşletmeleri............................ 236

3. Bölgesel Kamu Kurumları: GAP İdaresi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları................ 238

III. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları................................................................ 243

A. Ortak Özellikleri........................................................................................................... 243

B. Meslek Kuruluşların Görev ve Yetkileri....................................................................... 246

 

Üçüncü Kısım
İdarî İşlemler XE "İdarî İşlemler"

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 5
İdarî İşlem Kavramı

I. İdarî İşlemin Tanımı............................................................................................................. 248

II. İdarî İşlemin Yasama ve Yargı İşlemlerinden Ayrılması..................................................... 252

A. İdarî İşlemin Yasama İşlemlerinden Ayrılması............................................................. 252

B. İdarî İşlemin Yargı İşleminden Ayrılması...................................................................... 254

C. İdarî İşlemlerin “Hükûmet Tasarrufları”ndan Ayrılması.............................................. 256

III. İdarî İşlemlerin Türleri...................................................................................................... 260

A. Tek-Yanlı ve İki-Yanlı İdarî İşlemler Ayrımı................................................................ 261

B. Bireysel İdarî işlemler - Düzenleyici İdarî İşlemler Ayrımı.......................................... 262

IV. İdarî İşlemlerin Özellikleri................................................................................................. 264

A. İcraîlik........................................................................................................................... 265

B. Re'sen İcra Edilebilirlilik................................................................................................ 267

C. Hukuka Uygunluk Karinesi.......................................................................................... 269

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 6
Bİreysel İşlemler (İdarî Kararlar)

I. İdarî Kararların Çeşitleri...................................................................................................... 271

A. Maddî Açıdan Tasnif.................................................................................................... 272

B. İçeriklerine Göre Tasnif................................................................................................ 274

C. Muhatapları Üzerindeki Etkilerine Göre Tasnif........................................................... 276

D. Açıklanan İradenin sayısı ve usûlüne Göre tasnif......................................................... 277

E. İşlemi Yapan Makama Göre Tasnif.............................................................................. 278

F. Açıklanan İradenin Şekline Göre Tasnif........................................................................ 278

G. İsteğe Bağlı Olup Olmamalarına Göre Tasnif............................................................... 281

H. İcraî Olup Olmamalarına Göre Tasnif.......................................................................... 281

1. İcraî İşlemler............................................................................................................. 281

2. İcraî Olmayan İşlemler (Hazırlık, Teyit Edici, İç Düzen ve Enformel İşlemler)...... 282

II. İdarî İşlemlerin Unsurları.................................................................................................... 290

A. Yetki Unsuru................................................................................................................ 291

1. “Yetki Kuralları” (İdare Hukukunda Yetkilerin Ortak Özellikleri).......................... 291

2. “Yetki Kuralları”nın İstisnaları (Yetkisizliği Gideren Hâller)................................... 292

a) Fiilî Memur Teorisi............................................................................................. 293

b) Yetkilerin Paralelliği İlkesi.................................................................................. 294

c) Yetki Devri-İmza Devri...................................................................................... 296

d) Vekâlet................................................................................................................ 300

e) Cari İşlerin Yürütülmesi...................................................................................... 302

3. Yetki Çeşitleri (Kişi, Yer, Konu, Zaman Bakımından Yetki)................................... 303

4. Yetki Unsurunda Sakatlık Halleri............................................................................. 306

a) Fonksiyon Gaspı................................................................................................ 307

b) Yetki Gaspı......................................................................................................... 308

c) Yetki Tecavüzü................................................................................................... 309

d) Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü............................................................................ 312

B. Şekil Unsuru.................................................................................................................. 312

1. Genel Olarak.............................................................................................................. 312

2. Yazılılık Kuralının Kapsamı: İdarî işlemin Metninde  Neler Bulunmalıdır?.................. 314

C. Usûl Unsuru.................................................................................................................. 317

1. Teklif Usûlü............................................................................................................... 318

2. Danışma Usûlü........................................................................................................... 319

3. Çelişme Usûlü (Savunma Hakkı)................................................................................. 322

4. Her Bir Durumun Özel Olarak İncelenmesi İlkesi....................................................... 325

5. Usûlde Paralellik İlkesi............................................................................................... 326

6. Usûl Kurallarına Aykırılığın Müeyyidesi: Usûl Sakatlığı.............................................. 327

D. Sebep Unsuru............................................................................................................... 329

1. Genel Olarak.............................................................................................................. 330

2. Sebep Unsurunun Kanunlarda Düzenlenme Biçimleri.................................................. 331

3. Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri............................................................................... 333

E. Konu Unsuru................................................................................................................. 334

1. Genel Olarak.............................................................................................................. 334

2. Konu Unsurunda Sakatlık Halleri................................................................................ 335

3. Bağlı Yetki................................................................................................................ 339

4. Takdir Yetkisi........................................................................................................... 340

F. Amaç Unsuru................................................................................................................ 350

1. Yetki Saptırması Halleri (Amaç Bakımından Hukuka Aykırılık  Çeşitleri).................. 351

2. Yetki Saptırmasının Sınırları...................................................................................... 355

3. Yetki Saptırmasının Özel Bir Türü: Usûl Saptırması................................................... 356

III. İdarî İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri: İptal ve Yokluk............................. 357

A. İptal.............................................................................................................................. 358

B. Yokluk........................................................................................................................... 358

1. Maddî Yokluk............................................................................................................ 359

2. Yok Hükmünde Sayma (Yokluk Benzeri)................................................................... 360

IV. İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi.................................................................................... 364

A. Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe girmesi: Yayın......................................................... 365

B. Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe girmesi........................................................................... 367

1. İlgilisinin Lehine Olan İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi: İmza......................................... 367

2. İlgilisinin Aleyhine Olan İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi: Tebliğ.................................... 367

C. İdarî İşlemlerin İlgililerine Duyurulmasının ve Duyurulmamasının Sonuçları............... 368

D. İdarî İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi.................................................................... 370

E. İdarî İşlemlerin Geriye yürümezliği İlkesinin İstisnaları............................................... 372

V. İdarî Kararların İcrası.......................................................................................................... 374

A. İdarî Kararın Muhatapları Tarafından Kendiliğinden İcrası (Gönüllü İcra).................. 375

1. İdarî Müeyyideler....................................................................................................... 375

2. Cezaî Müeyyideler..................................................................................................... 375

B. İdarî Kararların Adlî Makamlar Tarafından İcrası (Adlî İcra)....................................... 376

C. İdarî Kararların İdare Tarafından İcrası (Re'sen İcra).................................................... 377

1. Cebir Kullanmaksızın Re'sen İcra............................................................................... 378

2. Cebir Kullanarak Re'sen İcra (Cebrî İcra).................................................................... 378

VI. İdarî İşlemlerin Sona Ermesi.............................................................................................. 381

A. İdarenin İradesi Dışındaki Sebepler.............................................................................. 381

1. İptal.......................................................................................................................... 381

2. Sürenin Dolması......................................................................................................... 381

3. İnfisahî Şartın Gerçekleşmesi..................................................................................... 381

4. Maddî Sebepler........................................................................................................... 383

B. İdarenin İradesine Bağlı Sebepler.................................................................................. 383

1. İlga............................................................................................................................ 383

2. Geri Alma.................................................................................................................. 387

-Hak Yaratıcı Olan ve Olmayan İşlemler...................................................................... 394

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 7
düzenleyİcİ İşlemler

I. İdarenin Düzenleme Yetkisi................................................................................................. 398

A. İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kaynağı...................................................................... 398

B. İdarenin Düzenleme Yetkisinin Nitelikleri.................................................................... 402

II. Kanun Hükmünde Kararnameler........................................................................................ 404

A. Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri......................................................... 405

B. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnameleri............................... 410

III. Tüzükler............................................................................................................................ 417

IV. Yönetmelikler.................................................................................................................... 420

V. İdarenin Diğer Düzenleyici İşlemleri: “Adsız Düzenleyici İşlemler”................................. 423

VI. Düzenleyici idarî İşlemler Arasında Hiyerarşi Sorunu...................................................... 426

VII. Bireysel İşlemler ile Düzenleyici İşlemler Arasındaki Hiyerarşi..................................... 427

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 8
İdarî Sözleşmeler

I. Sözleşme Kavramı ve İdarenin Sözleşmelerinin idarenin Tek-Yanlı İşlemlerinden
Ayrılması Sorunu............................................................................................................... 429

II. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri-İdarî Sözleşmeler Ayrımı (İdarî Sözleşmelerin Kriterleri). 431

A. Teşriî Kriter (Kanunla Nitelendirme)........................................................................... 432

B. İçtihadî Kriterler............................................................................................................ 433

III. İdarî Sözleşmelerin Temel Tipleri (Türleri)...................................................................... 439

A. Klasik Türler................................................................................................................. 439

1. İmtiyaz Sözleşmeleri.................................................................................................. 440

2. İltizam sözleşmeleri................................................................................................... 442

3. Kamu İstiraz Sözleşmeleri.......................................................................................... 442

4. Yer altı ve Yerüstü Servetlerinin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler.............................. 443

5. Orman İşletme Sözleşmeleri....................................................................................... 443

6. İdari Hizmet Sözleşmeleri.......................................................................................... 443

B. Yeni Türler (Görevlendirme Sözleşmeleri, Yap-İşlet vs).............................................. 444

C. İsimsiz İdari Sözleşmeler.............................................................................................. 446

IV. İdarî Sözleşmelerin Akdedilmesi (Kamu İhalesi).............................................................. 448

A. Genel Olarak................................................................................................................. 448

B. Kamu İhalesini Düzenleyen Kanunlar.......................................................................... 450

C. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunların Kapsamları................................................................. 452

D. Kamu İhalelerine Hâkim Olan İlkeler............................................................................ 455

E. İhale Usûlleri................................................................................................................. 459

F. İhale Süreci.................................................................................................................... 462

G. Kamu İhale Sözleşmeleri............................................................................................... 469

H. Kamu İhale Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları............................................................. 462

1. İdarî Çözüm Yolları................................................................................................... 462

2. Yargısal Çözüm.......................................................................................................... 476

V. İdarî Sözleşmelerin Biçimi.................................................................................................. 477

A. Anlaşma........................................................................................................................ 477

B. Şartnameler.................................................................................................................... 478

VI. İdarî Sözleşmelerin Uygulanması...................................................................................... 479

A. Sözleşmecinin Borçları.................................................................................................. 481

B. Sözleşmecinin Hakları................................................................................................... 481

C. İdarenin Borçları............................................................................................................ 483

D. İdarenin Hak ve Yetkileri.............................................................................................. 483

1. Denetim ve Yönlendirme Yetkisi............................................................................... 484

2. Müeyyide Uygulama Yetkisi...................................................................................... 484

3. Tek-Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi....................................................................... 485

4. Fesih Yetkisi.............................................................................................................. 487

E. Yeni Olayların Sözleşmenin Uygulanmasına Etkisi...................................................... 488

1. Mücbir Sebep............................................................................................................. 489

2. Fait du Prince Teorisi............................................................................................... 490

3. Öngörülemezlik Teorisi............................................................................................. 491

4. Öngörülmemiş Güçlükler Teorisi................................................................................ 493

Karşılaştırma................................................................................................................. 495

VII. İdarî Sözleşmelerin Sona Ermesi...................................................................................... 496

A. Normal Sona Erme........................................................................................................ 496

B. Zamanında Önce Sona Erme: Fesih............................................................................... 496

VIII. İdarî Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları............................. 498

A. İdarî Sözleşmelerden Doğan Davalar Hangi Yargı Kolunda Görülür?................................ 498

B. İdarî Sözleşmelerden Doğan Davalar Hangi Tür İdari Davadır.......................................... 500

C. İdarî Sözleşmelere Karşı İptal davası Açılabilir mi?.......................................................... 501

D. İdarî Sözleşmelerden Doğan Davalar İçin Tahkim Usûlü Öngörülebilir mi?...................... 504

 

Dördüncü Kısım
İdarenin Faaliyetleri

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 9
Kamu Hİzmetİ

I. Tanım (Kamu Hizmetinin Özel Faaliyetlerden Ayırt Edici Unsurları)............................... 509

A. Organik Şart.................................................................................................................. 510

B. Maddî Şart.................................................................................................................... 511

II. İdarî Kamu Hizmetleri - Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetleri Ayrımı.................................... 513

III. Kamu Hizmetlerinin Hukukî Rejimi................................................................................. 515

IV. Kamu Hizmeti İlkeleri (Kamu Hizmeti “Kanunları”)....................................................... 518

A. Devamlılık İlkesi............................................................................................................ 518

B. Değişebilirlilik İlkesi....................................................................................................... 519

C. Eşitlik İlkesi................................................................................................................... 520

D. Tarafsızlık İlkesi............................................................................................................ 521

D. Lâiklik İlkesi.................................................................................................................. 522

F. Kamu Hizmetlerinin Bedavalığı/Ücretliliği Sorunu........................................................... 523

V. Kamu Hizmetlerinin Kurulması......................................................................................... 525

A. Millî Kamu Hizmetleri: Kanunla Kurma...................................................................... 526

B. Mahallî Kamu Hizmetleri............................................................................................. 528

VI. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması..................................................................................... 529

A. Kamu Hizmetlerini Kaldırmaya Yetkili Makam........................................................... 530

B. Kamu Hizmetlerinin Kaldırılmasında Takdir Yetkisi.................................................... 531

VII. Kamu Hizmetlerinin İşletilme Usûlleri............................................................................ 531

A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından İşletilmesi Usûlleri.................. 533

1. Emanet Usûlü............................................................................................................ 533

2. Kamu Kurumu Usûlü.................................................................................................. 535

B. Kamu Hizmetinin Bir Özel Hukuk Kişisi Tarafından İşletilmesi Usulleri................... 536

1. Tek-Taraflı Görevlendirme (Statüter Görevlendirme).............................................. 537

2. Sözleşmeyle Görevlendirme (Akdî Görevlendirme)................................................. 539

a) İmtiyaz Usûlü....................................................................................................... 540

b) İltizam Usûlü........................................................................................................ 548

c) Müşterek Emanet Usûlü........................................................................................ 550

d) Vekâlet Usûlü....................................................................................................... 551

e) Yeni Usuller......................................................................................................... 552

.... aa) Görevlendirme Sözleşmesi (3096 Sayılı K.).................................................... 552

.... bb) Otoyal Görevlendirme Sözleşmesi (3465 Sayılı Kanun).................................. 552

.... cc) Türk Telekomun Görevlendirilmesi Sözleşmesi (406 Sayılı Kanun)................ 553

.... dd) Yap-İşlet-Devret Usulü (3996 Sayılı Kanun).................................................. 553

.... ee) Yap-İşlet Usulü (4283 Sayılı Kanun).............................................................. 554

f) Diğer Usûller (İsimsiz Sözleşmeler)....................................................................... 460

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 10
Kolluk

I. Kamu Düzeni Kavramı........................................................................................................ 558

A. Klasik Anlayış: “Geleneksel Üçlü”.............................................................................. 559

B. Modern Anlayış............................................................................................................ 560

II. İdarî Kolluk - Adlî Kolluk Ayrımı..................................................................................... 561

A. Ayrımın Kriterleri......................................................................................................... 561

B. Ayrımın Sonuçları......................................................................................................... 563

III. İdarî Kolluğun Özellikleri.................................................................................................. 564

IV. Genel İdarî Kolluk - Özel İdarî Kolluk Ayrımı................................................................. 565

A. Genel İdarî Kolluk........................................................................................................ 566

1. Merkezî İdare Kolluğu (Devlet Kolluğu)................................................................. 566

2. Mahallî İdare Kollukları........................................................................................... 567

B. Özel İdarî Kolluklar...................................................................................................... 568

V. Kolluk Makam, Amir ve Personeli..................................................................................... 569

VI. Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması...................................................................... 571

A. Merkezî İdare Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma................................. 572

B. Merkezî İdare Kolluğu ile Mahallî İdare Kolluklarının Çatışması ve Yarışması........... 572

C. Mahallî İdare Kolluklarının Kendi İçinde Çatışması ve Yarışması................................ 573

D. Genel Kolluk Yetkileri ile Özel kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması................ 574

E. Özel Kolluk Yetkilerinin Kendi Arasında Çatışması ve Yarışması............................... 575

VII. Kolluk Usûlleri................................................................................................................ 575

A. Serbestlik Usûlü (Düzeltici Sistem).............................................................................. 576

B. İzin Usûlü (Önleyici Sistem)........................................................................................ 576

C. Bildirim Usûlü............................................................................................................... 577

VIII. Kolluk Tedbirleri (Kolluk Eylem ve İşlemleri)............................................................... 578

A. Düzenleyici Kolluk İşlemleri........................................................................................ 578

B. Bireysel Kolluk İşlemleri.............................................................................................. 579

C. Kolluk Eylemleri........................................................................................................... 579

IX. Kolluk Eylem ve İşlemlerinin Hukuka Uygunluğunun Şartları (Kolluk Yetkisinin Sınırları) 579

X. Kolluk Yetkisinin Genişlemesi (Olağanüstü Yönetim Usûllerinde Kolluk Yetkisinin Sınırları) 583

A. Olağanüstü Yönetim Usûlleri........................................................................................ 584

1. Olağanüstü Hâl......................................................................................................... 584

2. Sıkıyönetim.............................................................................................................. 585

B. Olağanüstü Yönetim Usûllerinde Kolluk Yetkilerinin Sınırları..................................... 586

C. Olağanüstü Yönetim Usûllerinde Yargısal Denetim...................................................... 587

XI. Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi (Kolluk Tedbirlerinin Cebrî İcrası)................................ 588

XII. Kolluk Tedbirlerinin Müeyyideleri................................................................................. 590

A. Cezaî Müeyyideler....................................................................................................... 590

B. İdarî Müeyyideler......................................................................................................... 591

 

Beşinci Kısım
İdarenin Hareket Araçları

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 11
Kamu Görevlİlerİ

I. “Kamu Görevlisi” Teriminin Değişik Anlamları.................................................................. 595

II. “Kamu Görevlisi”nin Tanımı ve Kamu Görevlisi Olmayanlardan Ayrılması.................... 597

A. Pozitif Hukukta............................................................................................................ 597

B. Doktrinde...................................................................................................................... 599

III. Kamu Görevlisi Türleri: Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri........................................ 601

A. Memurlar...................................................................................................................... 601

B. Diğer Kamu Görevlileri................................................................................................. 603

1. Sözleşmeli Personel.................................................................................................. 603

2. Geçici Personel......................................................................................................... 606

IV. Kamu Görevlilerinin Hukukî Durumu.............................................................................. 607

A. Memurların Hukukî Durumu: Kanunî ve Nizamîdir.................................................... 607

B. Diğer Kamu Görevlilerinin Hukukî Durumu: Akdîdir.................................................. 609

V. Devlet Memurları Kanununa Göre Memurların Tâbi Olduğu Hukukî Rejim.................... 609

A. Memurluk Mesleği, Sınıfları ve Kadrolar..................................................................... 611

B. Memurluğa Giriş........................................................................................................... 614

C. Memurların Değerlendirilmesi ve İlerlemesi.................................................................. 620

D. Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Hâller (Kadro Açığı ve Görevden Uzaklaştırma). 621

E. Memurluğun Sona Ermesi............................................................................................. 625

F. Memurların Yükümlülükleri ve Tâbi Olduğu Yasaklar.................................................. 629

G. Memurların Hakları...................................................................................................... 634

H. Memurların Disiplin Rejimi.......................................................................................... 638

VI. Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması......................................................................... 648

VII. Memurların Hukukî Sorumluluğu.................................................................................... 652

A. Memurun İdareye Karşı Hukukî Sorumluluğu............................................................. 652

B. Memurun İdare Edilenlere Karşı Hukukî Sorumluluğu................................................. 653

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 12
kamu Malları

I. Mal Kavramı ve Çeşitleri..................................................................................................... 656

A. Özel Hukukta Mal Kavramı ve Çeşitleri...................................................................... 657

B. Sahiplerine Göre Mal Türleri........................................................................................ 658

II. Kamu Malı Kavramı ve Tanımı (Bir Malın Kamu Malı Sayılabilmesi İçin Gerekli Şartlar)... 660

A. Kamu Mülkiyeti Şartı..................................................................................................... 660

B. Tahsis Şartı..................................................................................................................... 661

III. Kamu Mallarının Tasnifi................................................................................................... 663

A. Tahsis Amaçlarına Göre Kamu Malları........................................................................... 663

B. Maddî İçeriklerine Göre Kamu Malları............................................................................ 665

C. Oluşum Tarzlarına Göre Kamu Malları............................................................................ 667

D. Taşınabilir Olup Olmamalarına Göre Kamu Malları......................................................... 667

IV. İdarenin Kamu Malları Üzerindeki Hakkının Niteliği....................................................... 668

V. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi....................................................... 669

A. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması................................................................................ 669

B. Kamu Malı Niteliğinin Kalkması veya Kaldırılması......................................................... 671

VI. Kamu Mallariyla İlgili Dönüşümler: Mülkiyet Devri ve Tahsis Değişiklikleri.................... 672

VII. Kamu Mallarının Sınırlarının Tespiti............................................................................... 673

VIII. Kamu Mallarının Korunması Rejimi.............................................................................. 673

A. Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi ve Bu İlkeden Kaynaklanan Diğer İlkeler..... 674

B. Kamu Mallarını Koruma Kolluğu................................................................................. 677

IX. Kamu Mallarınının Kullanılması....................................................................................... 679

A. Kamu Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı................................. 680

B. Kamunun Doğrudan Kullanımına Tahsis Edilmiş Kamu Mallarının Kullanımı............ 680

1. Kolektif Kullanımlar.................................................................................................. 681

2. Özel Kullanımlar........................................................................................................ 682

X. Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Malları................................................................................ 685

A. Tanımı........................................................................................................................... 685

B. Özel Malların Hukukî Rejimi........................................................................................ 685

XI. İdarenin Mal Edinme Usûlleri........................................................................................... 686

A. Kamulaştırma................................................................................................................. 686

B. Devletleştirme................................................................................................................ 687

C. İstimval.......................................................................................................................... 687

D. Geçici İşgal..................................................................................................................... 689

XII. Kamulaştırma.................................................................................................................. 692

A. Kamulaştırmanın Temel İlkeleri.................................................................................... 693

B. Kamulaştırma İşleminin Unsurları................................................................................ 694

C. Kamulaştırmanın Aşamaları (Kamulaştırma Usûlü)..................................................... 700

D. Malikin Geri Alma Hakkı............................................................................................. 706

E. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi......................................................................... 706

F. Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurma................................................................. 707

G. Kamulaştırmasız El Atma............................................................................................. 710

H. “Arazi ve Arsa Düzenlemesi” Yoluyla El Atma (İmar Kanunu, m.18)........................ 712

 

Altıncı Kısım
İdarenin sorumluluğu

 

 TOC \o "1-5" Bölüm 13
İdarenİn Sorumluluğu

I. Genel Olarak........................................................................................................................ 714

A. Sorumluluk Çeşitleri..................................................................................................... 714

B. İdarenin Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi.................................................................. 718

C. “İdarenin Özel Hukuk Sorumluluğu” - “İdarî Sorumluluk” Ayrımı.............................. 720

D. İdarî Sorumluluğun Özerkliği........................................................................................ 722

E. Devletin İdarî Nitelikte Olmayan Faaliyetlerinden Dolayı Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu. 722

II. Kusurlu Sorumluluk........................................................................................................... 724

A. Kusur Kavramı............................................................................................................. 724

B. Ağır Kusur - Basit Kusur Ayrımı................................................................................. 727

C. Kişisel Kusur - Hizmet Kusuru Ayrımı....................................................................... 729

III. Kusursuz Sorumluluk....................................................................................................... 736

A. Risk Sorumluluğu.......................................................................................................... 738

B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Dolayı Sorumluluk................... 747

1. Bayındırlık İşlerinin Daimî Zararlarından Dolayı Sorumluluk................................. 750

2. Hukuka Uygun İdarî İşlemlerden Dolayı Sorumluluk.............................................. 751

3. Kanunlardan Dolayı Sorumluluk.............................................................................. 753

4. Uluslararası Andlaşmalardan Dolayı Sorumluluk..................................................... 754

IV. İdarenin Sorumluluğunun Şartları...................................................................................... 756

A. Fiil................................................................................................................................. 756

B. Kusur............................................................................................................................ 757

C. Zarar.............................................................................................................................. 758

D. İlliyet Bağı.................................................................................................................... 762

V. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller........................................ 764

A. Mücbir Sebep............................................................................................................... 764

B. Beklenmeyen Hâl.......................................................................................................... 766

C. Zarar Görenin Davranışı............................................................................................... 767

D. Üçüncü Kişinin Davranışı............................................................................................. 769

VI. Zararın Tazmini................................................................................................................ 771

A. Sorumlu Kamu Tüzel Kişisinin Belirlenmesi................................................................ 771

B. Zararın İdareden İstenmesi ve Tazminat Davasının Açılması....................................... 772

C. Zararın Tazminine İlişkin İlkeler................................................................................... 774

D. Zararın ve Tazminatın Hesaplanması........................................................................... 775

 

Bibliyografya......................................................................................................................... 779

İndeks..................................................................................................................................... 784

Yazarın Özgeçmişi ve Yayın listesi................................................................................... 789

 

 

ŞEMALAR LİSTESİ

ŞEMA 1.1: Devlet Organları ....................... 15

ŞEMA 1.2: Devletin Hukukî Fonksiyonları . 23

ŞEMA 2.1: İdare Hukukunun Kaynakları ..... 35

ŞEMA 2.2: İdare Hukuku ............................. 52

ŞEMA 2.3: Hukuk Devletinin Gerekleri ....... 59

ŞEMA 3-1: Yönetim İlkeleri ....................... 77

ŞEMA 3-2: Kişiler ....................................... 80

ŞEMA 3-3: Kamu Tüzel Kişileri .................. 80

ŞEMA 3-4: Merkezden -Yerinden Yönetim
İlkeleri Bakımından Kamu Tüzel Kişileri. 90

ŞEMA 3-5: Kişi Topluluğu-Mal Topluluğu Olmasına Göre Kamu Tüzel Kişileri ........ 90

ŞEMA 3-6: Hiyerarşi ve Vesayet ............... 111

ŞEMA 4-1: T.C. İdarî Teşkilâtı ................. 112

ŞEMA 4-2: Merkezî İdare (Devlet İdaresi) 114

ŞEMA 4-3: Yerinden Yönetim Kuruluşları.. 167

ŞEMA 4-4: Türkiye’de Belediye Türleri .... 178

ŞEMA 4-5: Kamu Kurumları ..................... 218

ŞEMA 5-1: İdarî İşlemler .......................... 209

ŞEMA 6-1: İcraî Olmayan İşlemler ........... 282

ŞEMA 6-2: İdarî İşlemlerin Hukuka
Aykırılığının Müeyyideleri ................... 358

ŞEMA 6-3: İşlemlerin İlgililerine Duyurulması ............................................................. 368

ŞEMA 6-4: İdarî İşlemlerin İlgililerine Duyurulmasının Sonuçları..................... 370

ŞEMA 6-5: İdarî Kararların İcrası.............. 374

ŞEMA 6-6: Re'sen İcrada Hukuka
Aykırılığın Müeyyidesi......................... 380

ŞEMA 6-7: İ. İşlemleri Sona Erdiren Sebepler ............................................................. 381

ŞEMA 6-8: İdarî İşlemlerin İlgası .............. 386

ŞEMA 6-9: İdarî İşlemlerin Geri Alınması . 390

ŞEMA 8-1: Tek Yanlı - İki Yanlı İşlemler . 430

ŞEMA 8-2: İdarenin Sözleşmeleri .............. 432

ŞEMA 8-3: İdari Sözleşme Ölçütleri .......... 438

ŞEMA 8-4: İdarî Sözleşmelerin Türleri ...... 439

ŞEMA 8-5: 2886 ve 4734 Sayılı Kanunların Kapsamları  .......................................... 454

ŞEMA 8-4: Tarafların Hak ve Borçları ...... 480

ŞEMA 8-5: Sözleşmelerin Sona Ermesi ...... 498

ŞEMA 8-6: İdarî Sözleşmelere Karşı İptal
Davası Açılabilir mi? ............................ 502

ŞEMA 9-1: Kamu Hizmetinin Şartları ....... 512 XE "Kamu Hizmetinin Şartları"

ŞEMA 9-2: Kamu Hizmeti ........................ 514

ŞEMA 9-3: KHizmetlerinin İşletilme Usûlleri ............................................................. 532

ŞEMA 9-4: İmtiyazcının ve İmtiyaz
Verenin Hak ve Yükümlülükleri ............ 544

ŞEMA 10-1: Türkiye’de Kolluk Türleri ..... 568

ŞEMA 11-1: Türkiye’de Kamu Görevlileri  601

ŞEMA 12-1: Mallar ................................... 658

ŞEMA 12-2: Sahiplerine Göre Mallar ........ 659

ŞEMA 12-3: Kamu Malı Şartları ................ 633

ŞEMA 12-4: Kamu Malları Çeşitleri .......... 633

ŞEMA 12-5: Kamu Malı Niteliğinin
Kazanılması ve Kaybedilmesi ............... 672

ŞEMA 12-6: Kamu Mallarıyla İlgili
Dönüşümler .......................................... 673

ŞEMA 12-7: Kamu Mallarının Kullanılması 680

ŞEMA 13-1: Hukukta Sorumluluk Türleri .. 714

ŞEMA 13-2: İdarî Sorumluluğun Türleri ..... 724

ŞEMA 13-3: Kusur Türleri ........................ 731

 

TABLOLAR LİSTESİ

TABLO 3-1: Merkezden Yönetim ve Yer-inden Yönetimin Karşılıklı Özellikler .... 72

TABLO 3-2: Yer Yönünden ve Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları 75

TABLO 3-3: Merkezden Yönetim ile Yerinden Yönetim Değerlendirmesi ......................  XE "Merkezden Yönetim İle Yerinden Yönetimin Arasında Karşılaştırma" 77

TABLO 3-4: Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile
Kamu Tüzel Kişilerinin Karşılaştırılması 80

TABLO 3-5: Devlet İle Diğer Kamu Tüzel Kişileri Arasındaki Yetki Dağılımı ......... 84

TABLO 6-1: Bağlı Yetki, Değerlendirme Marjı, Takdir Yetkisi ........................... 344

TABLO 6-2: Sakatlık Türleri ve Müeyyideleri ............................................................ 364

Tablo 7-1: İdarenin Düzenleyici İşlemler
Arasında Bir Karşılaştırma ................... 496

TABLO 8-1: Mücbir Sebep, Fedüprens, Öngö-rülemezlik ve Öngörülmemiş Güçlükler
Teorileri Arasında Karşılaştırma ........... 415

TABLO 9-1: Kamu Hizmetlerinin
 Hukukî Rejimi ..................................... 517

TABLO 10-1: Kolluk Makam, Amir ve Person ............................................................. 570

TABLO 12-1: Sahiplerine Göre Mal
Çeşitleri Arasındaki Farklar .................. 659

TABLO 12-2: Kamulaştırma, Devletleştirme, İstimval, Geçici İşgal ve Satın Alma
Usûllerinin Karşılaştırılması .................. 692

TABLO 13-1: Sorumluluk Türleri ............. 717

TABLO 13-2: İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Hâller ............... 771

 

KUTULAR LİSTESİ

KUTU 3-1: Terminoloji Meselesi ............... 70

KUTU 3-2: Yerinden Yönetim-Federalizm.. 71

KUTU 3-3: Özel Üniversiteler XE "Özel Üniversiteler" .................... 88

KUTU 3-4: Kanunsuz Emir ........................ 99

KUTU 4-1: Kavram Kargaşası................... 114

KUTU 4-2: Başbakanlığın Bağlı, İlgili ve
İlişkili Kuruluşları ................................ 128

KUTU 4-3: Türk Silahlı Kuvvetleri ........... 135

KUTU 4-4: Sayıştayın Mahallî İdareler
Üzerindeki Denetimi ............................ 145

KUTU 4-5: Terim Meselesi ...................... 157

KUTU 4-6: Uyarı..................................... 158

KUTU 4-7: İl Özel İdaresi-İl Genel İdaresi XE "İl Genel İdaresi" . 169

KUTU 4-8: Nüfusu 150’den Az Olan Yerler 201

 

 

KUTU 4-9: Nüfusu 2000 ile 5000 Arasında
Olan Yerler ............................................ 201

KUTU 4-10: Köylere Hizmet Götürme Birlikleri206

KUTU 4-11: Sulama Birlikleri ..................... 406

KUTU 4-12: KİT Personeli ........................ 222

KUTU 4-13: Kit’lerin Özelleştirilmesi ........ 223

KUTU 4-14: Yükseköğretim Teşkilâtı ........ 226

KUTU 4-15: Vakıf Üniversiteleri ................ 227

KUTU 4-16: Radyo Ve Televizyon İdaresi .. 229

KUTU 4-17: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı ........ 229

KUTU 4-18: ABD, İngil.ve Fran’da BİO'ler 230

KUTU 4-19: Türkiye Futbol Federasyonu …235

KUTU 4-20: “Kamu Denetçiliği Kurumu” ... 236

KUTU 4-21: Bütçe Çeşitleri ve Bütçelerine
Göre Kamu Kurum Ve Kuruluşları ........... 242

KUTU 5-1: “Ara İşlemler” .......................... 213

KUTU 6-1: Örnek (Genel Emir) .................. 285

KUTU 6-2: Kreisker XE "Kreisker"  Kararı ......................... 286

KUTU 6-3: Direktif - Yönetmelik............... 287

KUTU 6-4: Tavsif ...................................... 289

KUTU 6-5: İdarî İşlemin Unsurları .............. 290

KUTU 6-6: İdarî Makam ............................. 291

KUTU 6-7: Negatif Yetkisizlik ................... 306

KUTU 6-8: “İdarî Usûl Kanunu” Hazırlığı ... 318

KUTU 6-9: RK Önünde Çelişme Usûlü ........ 323

KUTU 6-10:  Bilgi Edinme Hakkı ………..325

KUTU 6-11: Özel Hukukta Sebep-İdare Hukukunda Sebep ………………………330

KUTU 6-12: Özel Hukukta Konu-İdare
Hukukunda Konu .................................... 334

KUTU 6-13: Amaç-Sebep Ayrımı ............... 350

KUTU 6-14: Beaugé Kararı ........................ 354

KUTU 6-15: İdarî Müeyyide-Cezaî Müeyyide ............................................................... 376

KUTU 6-16: Tahsil Yetkisi ......................... 379

KUTU 6-17: Saint-Just Kararı .................... 379

KUTU 6-18: Geri Alma-İlga ........................ 388

KUTU 6-19: Geri Alma-İptal ...................... 388

KUTU 6-20: Koşulların Değişmesi Teorisi .. 393

KUTU 8-1: Türkiye'de İmtiyaz Sözleşmesi Saplantısı ................................................ 447

KUTU 8-2: 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlar,
İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerine, İdarî Sözleşmelere de Uygulanabilir ................  455

KUTU 8-3: Kamu İhalesi İlkeleri ................ 455

KUTU 8-4: Uyuşmazlık Mah. İZFAŞ Kararı 470 KUTU 8-5: Kamu İhale Sözleşmeleri
Konusunda Yargı Kararları ...................... 471

KUTU 8-6: Kamu İhale Kurumu .................  475

KUTU 8-7: Danıştayın Tüpraş Kararı  ........ 477

KUTU 8-8: İdarî Sözleşmelerin Uygulanması Rejiminin Özerkliği Sorunu...................... 479

KUTU 8-9: Sözleşmecinin Adem-i İfa
Def’i Hakkının Yokluğu ......................... 482

KUTU 8-10: “Gaz de Bordeaux” Kararı .. 491

KUTU 8-11: Yargı İçtihatları ................... 499

KUTU 9-1: “Kamu Yararı” Kavramı ........ 511

KUTU 9-2: Niteliği Gereği Kamu Hizmeti 512

KUTU 9-3: Hizmetin Bedeli Olarak
Ödenen Paranın Hukukî Niteliği ........... 524

KUTU 9-4: Aşırı ve Özel Kullanma .......... 525

KUTU 9-5: Virtüel Kamu Hizmetleri......... 528

KUTU 9-6: Kaldırma-Özelleştirme ........... 529

KUTU 9-7: AYM, K.1994/42-2 Sa.Karar . 530

KUTU 9-8: Türk İdare Hukukunda Emanet Usûlü Konusunda Yaygın Bir Yanlışlık . 534

KUTU 10-1: “Cüce Fırlatma” Kararı ........ 560

KUTU 10-2: Zaruret Hâli Teorisi............. 583

KUTU 10-3: Çekirdek Alan ...................... 587

KUTU 11-1: Atama İşleminin XE "Atama İşleminin"  Hukukî Niteliği ............................................................. 600

PROBLEM 11-1: Vakıf Üniversitelerinin Öğretim Üyeleri Kamu Görevlisi midir? 600

KUTU 11-1: Atama İşleminin Niteliği ...... 600

KUTU 11-2: TCK'da Kamu Görevlisi Tanımı.. 603

KUTU 11-3: Fransa’da “Memur XE "Memur" ” Tanımı.. 606

KUTU 11-4: Maaşın Hukukî Niteliği........ 637

KUTU 11-5: Soruşturma Açma Zorunluluğu XE "Soruşturma Açma Zorunluluğu" : Doğrudan Disiplin Cezası Verme Yasağı XE "Doğrudan Disiplin Cezası Verme Yasağı"  644

KUTU 11-6: Reformatio in Pejus Yasağı.. 646

KUTU 12-1: Mülkiyete Elverişsiz Şeyler.. 664

KUTU 12-2: Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi Karşısında Türkiye’de Kamu
Mallarının Satışı Sorunu
....................... 675

KUTU 12-3: Bir Kamu Tüzel Kişisine Ait Taşınmaz Malın Diğer Kamu Tüzel Kişisine Devri Usûlü (KK, m.30) ....................... 696

KUTU 12-4: Kamulaştırma Kararı Hakkında İptal Davası ......................................... 703

KUTU 12-5: Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması ........... 705

KUTU 12-6: Malik Olmadığı Yere Bina İnşa Edenlerin Durumu ...............................  705

KUTU 12-7: İdari İrtifaklar ...................... 707 XE "İdarî İrtifaklar"  

KUTU 12-8: 20 Yıllık Hak Düşürücü Süre ve Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali . 711

KUTU 13-1: Danıştayın Terörist Saldırıları
Sosyal Risk Olarak Gören İçtihadı ........ 747

KUTU 13-1: Couitéas Kararı .................... 752

KUTU 13-2: Sealink Kararı ...................... 752

KUTU 13-3: Aldebert Kararı .................... 753

KUTU 13-4: La Fleurette Kararı .............. 754

KUTU 13-5: Compagnie générale d’énergie radio-électrique Kararı ........................ 755

KUTU 13-6: Dame Montreer Kararı ......... 762

KUTU 13-8: Danıştayının Terör Olaylarında İlliyet Bağını Aramayan İçtihadı........... 763

 

 

 

 

4. BASKI  

DİZİN


 

 

 

 

--A--

Açık Teklif Usûlü, 460

Adem-i İfa Def’i, 482

Adem-i Merkeziyet İlkesi, 69

Adem-i Temerküz XE "Adem-i temerküz" , 68

Adlî İcra, 376

Adlî İdare Sistemi, 26

Adsız Düzenleyici İşlemler, 423

Adsız İdari Sözleşmeler, 446

Ağır Kusur, 727

Ağır ve Bariz Yetki Tecavüzü, 312

Aldebert Kararı, 753

Alelâde Kamulaştırmasız El Atma, 710

Amaç Bakımından Hukuka Aykırılık, 351

Amaç Unsuru, 350

Amaç-Sebep Ayrımı, 350

Amme Alacaklarının Tahsili, 379

Anglo-Sakson Sistemi, 26

Anlaşma, 477

Ara İşlemler, 213

Arazi ve Arsa Düzenlemesi, 712

Asıl Kaynaklar, 35

Aşırı ve Özel Kullanma, 525

Atama İşleminin Hukukî Niteliği, 600

--B--

Bağımsız İdarî Otoriteler, 229

Bağlı Kuruluşlar, 133

Bağlı Ortaklıklar, 221

Bağlı Yetki, 339

Bağlılık İlkesi, 210

Bakanlar Kurulu, 123

Bakanlar, 128

Bakanlıklar, 128

Basit İşlemler, 277 XE "basit işlemler"

Basit Kusur, 727

Başbakan ile Bakanlar Arasındaki İlişki, 126

Başbakan ve Başbakanlık, 124

Başbakanlık Teşkilâtı, 127

Başkent Teşkilâtı, 114

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar, 136

Bayındırlık Eserleri İnşası Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atma, 711

Bayındırlık İşlerinin Daimî Zararlarından Dolayı Sorumluluk, 750

Beklenmeyen Hâl, 766

 

 

 

 

Belediye İdaresi, 178-200

Belediye Başkanı, 187

Belediye Encümeni, 186

Belediye Gelirleri ve Bütçesi, 190

Belediye İdaresi, 178

Belediye Meclisi, 182

Belediye Şirket ve İşletmeleri, 236

Beş Yıllık Kalkınma Planları, 156

Bildirim Usûlü, 577

Bilgi Edinme Hakkı, 325

Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları, 225

Bir Kamu Tüzel Kişisine Ait Taşınmaz Malın Diğer Kamu Tüzel Kişisine Devri Usûlü (KK, m.30),             696

Bireysel İdarî işlemler - Düzenleyici İdarî İşlemler, 262

Bireysel İşlemler, 271-395

Bireysel İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi,  367

Bireysel Kolluk İşlemleri, 579

Bölge İdareleri, 166

Bölge Valiliği, 166

Bölgesel Kalkınma Ajansları, 239

Bölgesel Kamu Kurumları, 238

Bucak İdaresi, 166

Bucak Komisyonu, 166

Bucak Meclisi, 166

Bucak Müdürü, 166

Bütçe Çeşitleri ve Bütçelerine

Bütçenin Uygulanmasına İlişkin Denetim, 145

Bütçenin Uygulanmasına İlişkin Denetimi

Büyükşehir Belediye Gelirleri ve Bütçesi, 199

Büyükşehir Belediyesi, 191

Büyükşehir İlçe Belediyeleri, 192

Büyükşehir İlk Kademe Belediyeleri, 192

Cari İşlerin Yürütülmesi, 302

--CÇ--

Cebir Kullanarak Re'sen İcra (Cebrî İcra), 378

Cebir Kullanmaksızın Re'sen İcra, 378

Cebrî İcra, 378

Cezaî Müeyyideler, 375, 690

Compagnie générale d’énergie radio-électrique Kararı, 755

Couitéas Kararı, 752

Cumhurbaşkanı, 115

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 121

Çekirdek Alan, 587

Çelişme Usûlü, 322

--D--

Dame Montreer Kararı, 762

Danışma Kararları XE "Danışma Kararları" , 138

Danışma Usûlü, 319

Danıştay meslek mensupları, 141

Danıştay, 137

Değerlendirme Marjı, 342-344

Değişebilirlilik İlkesi, 519

Değiştirerek Onama, 108

Denetim ve Yönlendirme Yetkisi, 484

Devamlılık İlkesi, 518

Devlet (Merkezi İdare), 114-167

Devlet Bakanlığı, 131

Devlet Denetleme Kurulu, 122

Devlet İdaresi, 113

Devlet İdaresinin Merkez Teşkilâtı, 114

Devlet İdaresinin Mülkî Teşkilâtı, 156

Devlet Kolluğu, 566

Devlet Memurları Kanununa Göre Memurların Tâbi Olduğu Hukukî Rejim, 609

Devlet Planlama Teşkilatı, 153

Devletin Hukukî Fonksiyonları, 23

Devletleştirme, 687

Diğer Bölgesel Kuruluşlar, 166

Diğer Kamu Görevlileri, 603

Direktif – Yönetmelik, 287

Disiplin Rejimi, 638

Doğrudan Disiplin Cezası Verme Yasağı, 644

Doğrudan Temin Usûlü, 461

Dolaylı Kamulaştırma Teorisi, 711

Duyurma, 368

Düzeltici Sistem, 576

Düzeltme Yetkisi, 99

Düzenleme Yetkisi, 398

Düzenleyici İşlemler, 328-428

Düzenleyici İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi: Yayın, 365

Düzenleyici Kolluk İşlemleri, 578

Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurumları, 229

--E--

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif, 465

Emanet Usûlü, 533

Emir ve Talimat Verme Yetkisi XE "Emir ve Talimat Verme Yetkisi" , 98

Emredici İşlemler, 274

Enformel İdarî İşlemler, 289

Erteleme Yetkisi, 108

Eşik Değerler, 458

Eşitlik İlkesi, 59, 520

 

--F--

Fait du Prince Teorisi, 490

Federalizm, 71

Fesih Yetkisi, 487

Fesih, 496

Fiil, 756

Fiilî Memur Teorisi, 293

Fonksiyon Gaspı, 307

Fonksiyonel Anlamda İdare, 15-23

Futbol Federasyonu, 235

--G--

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, 239

Geçici İşgal, 689

Geçici Personel, 606

Geleneksel Üçlü, 559

Genel Bütçe, 242

Genel Emir, 285

Genel İdare Hukuku, 50

Genel İdarî Kolluk - Özel İdarî Kolluk Ayrımı, 565

Genel Uygunluk Bildirimleri, 146

Genel ve Birleştirici Kararlar Alma Görevi, 147

Genelkurmay Başkanı, 135

Gensoru, 185

Geri Alma, 387

Geriye Yürümezlik İlkesi, 370

Gönüllü İcra, 375

Göre Kamu Kurum ve Kuruluşları, 242

Görevden Uzaklaştırma, 622

Görevlendirme (Statüter Görevlendirme), 537

Görevlendirme Sözleşmeleri, 444

Görevlendirme Sözleşmesi (3096 Sayılı K.), 552

Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi, 239

--H--

Hak Yaratıcı Olan ve Olmayan İşlemler, 394

Hazırlık İşlemleri (Ön İşlemler), 283

Hazine Teorisi, 53

Her Bir Durumun Özel Olarak İncelenmesi İlkesi, 325

Hiyerarşi ile İdarî Vesayet Arasındaki Farklar, 104

Hiyerarşi ve Vesayet, 111

Hiyerarşi Yetkisinin Özellikleri, 100

Hiyerarşi, 95

Hiyerarşik Amir, 96

Hiyerarşik Güç, 98

Hizmet Adem-i Merkeziyeti, 74

Hizmet İçi Tedbirler, 288

Hizmet Kusuru, 729

Hizmet Malları, 666

Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları, 207

Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim, 74

Hukuk Devleti İlkesi, 53

Hukuk Devletinin Gerekleri, 59

Hukuka Uygun İdarî İşlemlerden Dolayı Sorumluluk, 751

Hukuka Uygunluk Karinesi, 269

Hukukîlik XE "Hukukîlik"  Denetimi, 110

Hükûmet Fonksiyonu, 21

Hükûmet Tasarrufları, 256

--İ--

İcra, 374-381

İcraî İşlemler, 281

İcraî Olmayan İşlemler, 282

İcraîlik, 265

İç Düzen İşlemleri, 284

İdare Hukuku Sistemleri, 26

İdare Hukuku, 25-62

İdare Hukukuna Hâkim Olan İlkeler, 52

İdare Hukukunun Bölümleri, 49

İdare Hukukunun Doğumu ve Gelişimi, 28

İdare Hukukunun Kaynakları                , 35

İdare Hukukunun Kaynakları, 35

İdare Hukukunun Tanımı, 25

İdare Hukukunun Uygulama Alanı, 38

İdare Kavramı, 9-23

İdare Organı, 11

İdarenin Borçları, 483

İdarenin Bütünlüğü İlkesi, 93

İdarenin Düzenleme Yetkisi, 398

İdarenin Faaliyetleri, 508-592

İdarenin Hak ve Yetkileri, 483

İdarenin Hareket Araçları, 595-712

İdarenin Kanunîliği İlkesi, 62

İdarenin Mal Edinme Usûlleri, 686

İdarenin Özel Hukuk Sorumluluğu, 720

İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri, 431

İdarenin Sorumluluğu, 714-775

İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller, 764

İdarenin Sorumluluğunun Şartları, 756

İdarenin Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi, 718

İdareye Şikayet Yolu, 473

İdarî Çözüm Yolları, 462

İdarî Daire, 140

İdarî Fonksiyon, 15-23

İdari Hizmet Sözleşmeleri, 443

İdari İrtifaklar, 707

İdarî İşlem Kavramı, 248-269

İdarî İşlemin Tanımı, 248

İdarî İşlemler, 247-506

İdarî İşlemlerin Geriye Yürümezliği İlkesi, 370

İdarî İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri: İptal ve Yokluk, 357

İdarî İşlemlerin Özellikleri, 264

İdarî İşlemlerin Sona Ermesi, 381

İdarî İşlemlerin Türleri, 260

İdarî İşlemlerin Unsurları, 290-357

İdarî İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi, 364-374

İdarî Kamu Hizmetleri - Sınaî ve Ticarî Kamu Hizmetleri Ayrımı, 513

İdarî Kamu Kurumları, 218

İdarî Kararlar, 271-395

İdarî Kararların Adlî Makamlar Tarafından İcrası (Adlî İcra), 376

İdarî Kararların Çeşitleri, 271

İdarî Kararların İcrası, 374-381

İdarî Kararların İdare Tarafından İcrası (Re'sen İcra), 377

İdarî Kolluğun Özellikleri, 564

İdarî Kolluk - Adlî Kolluk Ayrımı, 561

İdarî Makam, 291

İdarî Müeyyide-Cezaî Müeyyide, 376

İdarî Müeyyideler, 375

İdarî Müeyyideler, 591

İdarî Rejim, 27

İdarî Sorumluluğun Özerkliği, 722

İdarî Sorumluluk, 720

İdari Sözleşme Ölçütleri, 438

İdarî Sözleşmeler, 429-504

İdarî Sözleşmelerden Doğan Davalar, 498

İdarî Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 498

İdarî Sözleşmelere Karşı İptal Davası, 501

İdarî Sözleşmelerin Akdedilmesi, 448-477

İdarî Sözleşmelerin Biçimi, 477

İdarî Sözleşmelerin Kriterleri, 431

İdarî Sözleşmelerin Sona Ermesi, 496

İdarî Sözleşmelerin Temel Tipleri (Türleri), 439

İdarî Sözleşmelerin Uygulanması, 479

İdarî Şartnameler, 462

İdarî Teşkilât, 112-246

İdarî Teşkilât, 65-246

İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler, 65-112

İdarî Usûl Kanunu Hazırlığı, 318

İdarî Vesayet, 102

İdarî Vesayetin Özellikleri, 103

İhale Kararının Alınması, 466 XE "Teknik şartnameler"

İhale Süreci, 462

İhale Usûlleri, 459

İhtiyar Meclisi, 202

İhtiyarî Danışma XE "ihtiyarî danışma" , 136

İki-Yanlı İdarî İşlemler, 261

İktisadî Devlet Teşekkülleri, 220

İktisadî Kamu Kurumları: KİT'ler, 219

İl Encümeni, 174

İl Genel İdaresi, 169

İl Genel Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi, 172

İl Genel Meclisi, 171

İl İdare Kurulu, 162

İl İdare Şube Başkanları, 162

İl İdaresi, 158

İl Özel İdaresi, 168-178

İl Müdürleri, 162

İl Özel İdaresi Şirket ve İşletmeleri, 236

İl Özel İdaresi-İl Genel İdaresi, 169

İl Özel İdaresinin Gelirleri ve Bütçesi, 177

İlçe Belediyeleri, 192

İlçe İdare Kurulu, 165

İlçe İdare Şube Başkanları, 165

İlçe İdaresi, 163

İlçe Müdürleri, 165

İlga, 383

İlgili Kuruluşlar, 135

İlgililerine Duyurulma, 368

İlgilisinin Aleyhine Olan İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi: Tebliğ, 367

İlgilisinin Lehine Olan İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi: İmza, 367

İlk Kademe Belediyeleri, 192

İlliyet Bağı, 762

İltizam Usûlü, 548

İmtiyaz Sözleşmeleri, 440

İmtiyaz Sözleşmesi Saplantısı, 447

İmtiyaz Usûlü, 540-548

İmza Devri, 296

İmza, 367

İnceleme Kararları XE "İnceleme Kararları" , 139

İnfisahî Şart, 381

İnşaî İşlemler, 274 XE "inşaî işlemler"

İntra Legem Nitelik, 402

İptal ve Yokluk, 357

İptal, 357, 381

İrtifak Hakkı Kurma, 707

İsimsiz Düzenleyici İşlemler, 423

İsimsiz İdari Sözleşmeler, 446, 460

İstimval, 687

İtirazen Şikayet Yolu, 474

İzin Usûlü, 576

--KL--

Kadro Açığı, 622

Kamu Alacaklarının Tahsili, 379

Kamu Denetçiliği Kurumu, 236

Kamu Düzeni Kavramı, 558

Kamu Görevlileri, 595-655

Kamu Görevlilerinin Hukukî Durumu, 607

Kamu Görevlisi Terimi, 595

Kamu Görevlisi Türleri, 601

Kamu Gücü Ayrıcalıkları, 45

Kamu Gücü Ölçütü, 39

Kamu Hizmeti “Kanunları”, 518

Kamu Hizmeti İlkeleri (Kamu Hizmeti “Kanunları”), 518

Kamu Hizmeti Ölçütü, 41

Kamu Hizmeti, 509-557

Kamu Hizmetlerini Kaldırmaya Yetkili Makam, 530

Kamu Hizmetlerinin Bedavalığı/Ücretliliği Sorunu, 523

Kamu Hizmetlerinin Hukukî Rejimi, 515

Kamu Hizmetlerinin İşletilme Usûlleri, 531

Kamu Hizmetlerinin Kaldırılması, 529

Kamu Hizmetlerinin Kaldırılmasında Takdir Yetkisi, 531

Kamu Hizmetlerinin Kurulması, 525

Kamu İdareleri - Kamu Kurumları, 90

Kamu İhale Kurumu, 475

Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet Yolu, 474

Kamu İhale Sözleşmeleri, 469

Kamu İhale Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, 462

Kamu İhalelerine Hâkim Olan İlkeler, 455

Kamu İhalesi, 448-477

Kamu İktisadî Kuruluşları, 220

Kamu İstiraz Sözleşmeleri, 442

Kamu İştirakleri, 221

Kamu Kurumları, 207-243

Kamu Kurumlarının Çeşitleri, 217

Kamu Kurumlarının Kurulması ve Kaldırılması, 213

Kamu Kurumlarının Ortak Özellikleri, 208

Kamu Kurumlarının Özerktirler, 211

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, 243

Kamu Kurumu Usûlü, 535

Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Dolayı Sorumluluk, 747

Kamu Malı Kavramı, 660

Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi, 669

Kamu Malları, 656-712

Kamu Mallarını Koruma Kolluğu, 677

Kamu Mallarının Devredilmezliği İlkesi, 674

Kamu Mallarının Korunması Rejimi, 673

Kamu Mallarının Kullanılması, 679

Kamu Mallarının Satışı, 675

Kamu Mallarının Sınırlarının Tespiti,  673

Kamu Mallarının Tasnifi, 663

Kamu Mallarıyla İlgili Dönüşümler, 672

Kamu Mülkiyeti, 660

Kamu Tüzel Kişileri, 80

Kamu Tüzel Kişilerinin Özel Malları, 685

Kamu Tüzel Kişilerinin Türleri, 89

Kamu Tüzel Kişiliği, 78

Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olan ve Olmayan Teşkilâtlar, 88

Kamu Tüzel Kişiliğinin Belirlenmesi, 84

Kamu Yararı Kavramı, 511

Kamulaştırma, 692-711

Kamulaştırma İşleminin Unsurları, 694

Kamulaştırma Kanunu, m.30, 696

Kamulaştırma Kararı Hakkında İptal Davası, 703

Kamulaştırma Usûlü, 700

Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurma, 707

Kamulaştırmadan Vazgeçme, 706

Kamulaştırmanın Aşamaları, 700

Kamulaştırmasız El Atma, 710

Kamuya Yararlı Kurumlar, 215

Kanun Hükmünde Kararnameler, 404

Kanunlardan Dolayı Sorumluluk, 753

Kanunsuz Emir, 99

Kapalı Teklif Usûlü, 460

Kara Avrupası Sistemi, 27

Kararın Yeniden Görüşülmesini İsteme Yetkisi, 107

Karma İşlemler, 277

Karşı-İmza Kuralı, 119

Kasaba, 201

Katma Bütçe, 242

Kaymakam, 164

Kendiliğinden İcrası, 375

KHK, 404

Kişi Bakımından Yetki, 303

Kişi Topluluğu-Mal Topluluğu, 90

Kişiler, 80

Kişilik Kavramı, 78

Kişisel Kusur, 729

KİT Personeli, 222

KİT’lerin Özelleştirilmesi, 223

KİT'ler, 219

Klasik Türler, 439

Kolektif İşlemler, 277

Kolektif Kullanımlar, 681

Kolluk, 558-591

Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi, 588

Kolluk Eylem ve İşlemleri, 578

Kolluk Eylemleri, 579

Kolluk Makam, Amir ve Personeli, 569

Kolluk Tedbirleri, 578

Kolluk Tedbirlerinin Cebrî İcrası, 588

Kolluk Tedbirlerinin Müeyyideleri, 590

Kolluk Usûlleri, 575

Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması, 572

Kolluk Yetkisinin Genişlemesi, 583

Kolluk Yetkisinin Sınırları, 579

Konu Bakımından Yetki, 303

Konu Unsuru,        334

Konu Unsurunda Sakatlık Halleri, 335

Koşulların Değişmesi Teorisi, 393

Köy Derneği, 202

Köy İdaresi, 200

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, 206

Kreisker Kararı, 286

Kusur Kavramı, 724

Kusur, 757

Kusurlu Sorumluluk, 724-736

Kusursuz Sorumluluk, 736-756

Küçük Disiplin Cezaları, 288

La Fleurette Kararı, 754

Lâiklik İlkesi, 522

--MN--

Maaşın Hukukî Niteliği, 637

Maddî Sebepler, 383

Mahalle İdaresi, 204

Mahallî İdareler, 168-205

Mahallî Adem-i Merkeziyet, 72

Mahallî İdare Birlikleri, 205

Mahallî İdare Kollukları, 567

Mahallî Kamu Kurumları, 236

Mal Kavramı ve Çeşitleri, 656

Mal Topluluğu, 90

Malî Yönetmelikler Hakkında Görüş Bildirmek, 147

Malikin Geri Alma Hakkı, 706

Medenî Vesayet, 105

Memurlar, 601-654

Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması, 648

Memurların Değerlendirilmesi ve İlerlemesi, 620

Memurların Disiplin Rejimi, 638

Memurların Hakları, 634

Memurların Hukukî Durumu 607

Memurların Hukukî Sorumluluğu, 652

Memurların Yükümlülükleri ve Tâbi Olduğu Yasaklar, 629

Memurluğa Giriş, 614

Memurluğun Sona Ermesi, 625

Memurluk Mesleği, Sınıfları ve Kadrolar, 611

Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Hâller, 621

Memurun İdareye Karşı Hukukî Sorumluluğu, 652

Merkez Teşkilâtı, 114-156

Merkezden Yönetim İlkesi, 65

Merkezden Yönetimin Özellikleri, 66

Merkezden Yönetimin Yarar ve Zararları, 67

Merkezî İdare Bütçesi 242

Merkezî İdare Kolluğu (Devlet Kolluğu), 566

Merkezî İdare Kolluğu ile Mahallî İdare Kolluklarının Çatışması ve Yarışması, 572

Merkezî İdare Kolluk Makamları Arasında Çatışma ve Yarışma, 572

Merkezî İdare, 113

Merkezî İdarenin Başkent Teşkilâtı, 114

Merkezî İdarenin Taşra Teşkilâtı, 156

Meslek Kuruluşların Görev ve Yetkileri, 246

Millî Güvenlik Kurulu, 150

Millî Kamu Kurumları, 218

Millî Savunma Banı, 135

Muhtar, 203

Muvafık Mütalaa, 139

Mücbir Sebep, 489, 764

Müesseseler, 221

Müeyyide Uygulama Yetkisi, 484

Mülk-Devlet Anlayışı, 53

Mülkî Teşkilât, 156

Mülkiyet Devri ve Tahsis Değişiklikleri, 672

Mülkiyete Elverişsiz Şeyler, 664

Müsteşar, 133

Müşterek Emanet Usûlü, 550

Müşterek Kararname XE "Ortak (Müşterek) Kararname" , 115

Negatif Yetkisizlik, 306

Normal Sona Erme, 496

--OÖ--

Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri, 405

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, 166

Olağanüstü Hâl, 584

Olağanüstü Yönetim Usûlleri, 584

Olağanüstü Yönetim Usûllerinde Kolluk Yetkisinin Sınırları, 583

Onama Yetkisi, 106

Organik Anlamda İdare, 11-15

Orman İşletme Sözleşmeleri, 443

Orta Malları, 665

Ortak (Müşterek) Kararname XE "Ortak (Müşterek) Kararname"  veya Üçlü Kararname, 115

Ortak (Müşterek) Kararname XE "Ortak (Müşterek) Kararname" , 115

Ortak Özellikleri, 243

Otoyol Görevlendirme Sözleşmesi (3465 Sayılı Kanun), 552

Ön İşlemler, 283

Önemsiz Tedbirler XE "Önemsiz Tedbirler" , 288

Öngörülemezlik Teorisi, 491

Öngörülmemiş Güçlükler Teorisi, 493

Önleyici Sistem, 576

Örf ve Adet Hukuku              37

Özel Bütçe, 242

Özel İdare Hukuku, 50

Özel İdarî Kolluklar, 568

Özel Kullanımlar, 682

Özel Mallar, 685

Özel Üniversiteler, 88, 227

Özelleştirme, 223, 529

Özerklik İlkesi, 211

--PR--

Pazarlık Usûlü, 460, 461

Polis Devleti Anlayışı, 53

Radyo ve Televizyon İdaresi, 229

Reformatio in Pejus Yasağı, 646

Regülasyon, 229

Rekabet İlkesi, 456

Rekabet Kurulu, 323

Re'sen İcra Edilebilirlilik, 267

Re'sen İcra, 377

Risk Sorumluluğu, 738-747

--SŞ--

Sahipsiz Mallar, 664

Sarih Kararlar, 278 XE "sarih kararlar"

Savunma Hakkı, 322

Saydamlık (Aleniyet, Açıklık) İlkesi, 456

Sayıştay, 143

Sealink Kararı, 752

Sebep Unsuru, 329

Sebep Unsurunda Sakatlık Halleri, 333

Secundum Legem Nitelik, 402

Serbestlik Usûlü, 576

Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnameleri, 410

Sıkıyönetim, 585

Silahlı Kuvvetler, 135

Sirkülerler, 284

Sorumluluk, 714-775

Sorumlu Kamu Tüzel Kişisinin Belirlenmesi, 771

Sorumluluğun Şartları, 756

Sorumluluk Çeşitleri, 714

Sosyal Güvenlik Kurumu, 225

Sosyal Kamu Kurumları, 224

Sosyal Risk, 747

Sözleşme Kavramı, 429

Sözleşmecinin Adem-i İfa Def’i Hakkının Yokluğu, 482

Sözleşmecinin Borçları, 481

Sözleşmecinin Hakları, 481

Sözleşmeli Personel, 603

Statüter Görevlendirme, 537

Sulama Birlikleri, 406

Sübjektif işlemler XE "Sübjektif işlemler" , 272

Sürenin Dolması, 381

Şart İşlemler, 272

Şartnameler, 462

Şartnameler, 478

Şekil Unsuru, 312

--T--

Tahkim, 504

Tahsil Yetkisi, 379

Tahsis Değişiklikleri, 672

Tahsis Şartı, 661

Takdir Yetkisi, 340

Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Kamulaştırılması, 705

Tarafsızlık İlkesi, 521

Tasarım Yarışmaları, 462

Taşra Teşkilâtı, 156

TCK'da Kamu Görevlisi Tanımı,  603

Tebliğ, 367

Teklif Usûlü, 318

Tekliflerin Değerlendirilmesi, 464

Teknik Şartnameler, 463

Tek-Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi, 485

Tek-Yanlı İdarî İşlemler, 261

Terör Olayları, 763

Terörist Saldırılar, 747

Tescil, 145

Tespit Edici İşlemler, 274

Tevsi-i Mezuniyet, 68

Teyit Edici İşlemler, 283

TSK, 135

Tüpraş Kararı, 477

Türk Silahlı Kuvvetleri, 135

Türk Telekomun Görevlendirilmesi Sözleşmesi (406 Sayılı Kanun), 553

Türkiye Futbol Federasyonu, 235

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 229

Tüzükler, 417

--UÜ--

Uluslararası Andlaşmalardan Dolayı Sorumluluk, 754

Usûl Unsuru, 317

Usûl Kurallarına Aykırılığın Müeyyidesi: Usûl Sakatlığı, 327

Usûl Sakatlığı, 327

Usûl Saptırması, 356

Usûlde Paralellik İlkesi, 326

Uygun Görüş, 139

Uzmanlık İlkesi, 212

Üçüncü Kişinin Davranışı, 769

Üniversiteler, 226

Üniversitelerarası Kurul, 226

--V--

Vakıf Üniversiteleri, 227

Vali (İl Özel İdaresi Organı Olarak), 175

Vali 159

Valinin Kolluk Görevleri, 161

Vekâlet Usûlü, 551

Vekâlet, 300

Vesayet, 102

Vesayet Makamının İşlemlerinin Hukukî Niteliği, 110

Vesayet Makamının Sahip Olduğu Yetkiler, 106

Vesayet Yetkisinin İçermediği Yetkiler, 109

Veto Yetkisi, 107

Virtüel Kamu Hizmetleri, 528

Vize, 145

--Y--

Yap-İşlet Sözleşmeleri, 445

Yap-İşlet Usulü (4283 Sayılı Kanun), 554

Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri, 445

Yap-İşlet-Devret Usulü (3996 Sayılı Kanun), 553

Yararlandırıcı İşlemler, 276

Yardımcı Kaynaklar, 38

Yargı Fonksiyonu, 19

Yargı İşlemi, 254

Yargı Organı, 11

Yargısal Çözüm, 476

Yarışma Usûlü, 460

Yasama Fonksiyonu, 19

Yasama İşlemleri, 252

Yasama Organı, 11

Yayın, 365

Yazılı Kaynaklar, 35

Yazılılık Kuralı, 314

Yazısız Kaynak, 37

Yeni Olayların Sözleşmenin Uygulanmasına Etkisi, 488

Yeni Tür İdari Sözleşmeler, 444

Yeni Usûller, 552

Yer Bakımından Yetki, 303

Yer Yönünden Yerinde Yönetim Kuruluşları, 168

Yer Yönünden Yerinden Yönetim, 72

Yeraltı ve Yerüstü Servetlerinin İşletilmesine İlişkin Sözleşmeler, 443

Yerel Yönetimler, 168-207

Yerindelik XE "Yerindelik"  Denetimi, 110

Yerinden Yönetim İlkesi, 69

Yerinden Yönetim Kuruluşları, 167

Yerinden Yönetim Yarar ve Zararları, 76

Yerinden Yönetimin Çeşitleri, 72

Yetersizlik Kararı, 187

Yetki, 291-329

Yetki Çeşitleri (Kişi, Yer, Konu, Zaman Bakımından Yetki), 303

Yetki Devri-İmza Devri, 296

Yetki Gaspı, 308

Yetki Genişliği İlkesi, 68

Yetki Genişliği, 68

Yetki Kuralları, 291

Yetki Kurallarının İstisnaları, 292

Yetki Saptırması Halleri, 351

Yetki Tecavüzü, 309

Yetki Unsuru, 291

Yetki Unsurunda Sakatlık Halleri, 306

Yetkilerin Paralelliği İlkesi, 294

Yetkisizliği Gideren Hâller, 292

Yıllık Programlar, 157

Yok Hükmünde Sayma, 360

Yokluk Benzeri, 360

Yokluk, 357

Yönetim İlkeleri, 77

Yönetmelikler, 420

Yüksek Planlama Kurulu, 154

Yüksek Teknoloji Enstitüleri, 226

Yükseköğretim Kurulu, 226

Yükseköğretim Kurumları, 226

Yükseköğretim Teşkilâtı        226

Yükseköğretim Üst Kuruluşları, 226

Yükümlendirici İşlemler, 276

Yürürlüğe Girme, 364

Yürütme Organı, 12

--Z--

Zaman Bakımından Yetki, 303

Zamanında Önce Sona Erme: Fesih, 496

Zarar Görenin Davranışı, 767

Zarar, 758

Zararın İdareden İstenmesi ve Tazminat Davasının Açılması, 772

Zararın Tazmini, 771

Zararın Tazminine İlişkin İlkeler, 774

Zararın ve Tazminatın Hesaplanması, 775

Zaruret Hâli Teorisi, 583

Zımnî Kabûl Kararları, 280

Zımnî Kararlar, 278

Zımnî Ret Kararları, 279

 

 

(Dördüncü Baskı (Ekim 2006) güncelleştirilmiş, düzeltilmiş ve 130 sayfa genişletilmiştir.)

 

Dördüncü baskı (Ekim 2006) hakkında bazı açıklamalar

 

İdare Hukuku Dersleri başlıklı bu kitabın hacmi elinizde tuttuğunuz bu dördüncü baskıyla artmış bulunuyor. Üçüncü baskıda 672 sayfa olan bu kitap dördüncü baskıda 792 sayfaya çıkmıştır. Üstelik bazı bölümlerde az sayfaya çok şey sığdırabilmek için üçüncü baskıdaki puntolara göre daha küçük puntolar kullanılmıştır.

Kitabın dördüncü baskısında, üçüncü baskısına kıyasla şu değişiklikler yapılmıştır: Üçüncü baskısında olan bazı konular genişletilerek yeniden yazılmış; üçüncü baskıda olmayan yeni konular eklenmiş ve bazı konuların da sistemi değiştirilmiştir. Şöyle:

1. Genişletilerek Yeniden Yazılan Konular

- Danıştay

- Sayıştay

- Millî Güvenlik Kurulu

- İl Özel İdaresi

- Belediyeler

- Büyükşehir belediyeleri

- Kamu İhalesi

- İmtiyaz Usûlü

- Görevlendirme Sözleşmeleri

- Yap-İşlet-Devret sözleşmesi

- Yap-İşlet Sözleşmesi

- Belediye Şirket ve İşletmeleri

- KİT’ler

- Sosyal Kamu Kurumları

- Memurlar

- Disiplin Rejimi

- Kamulaştırma

2. Yeni Eklenen Konular:

- Devlet Planlama Teşkilatı

- Türk Silahlı Kuvvetleri

- GAP İdaresi

- Bölgesel Kalkınma Ajansları

- Belediye Şirket ve İşletmeleri

- YÖK ve Yükseköğretim Kurumları

- Özelleştirme

- Radyo ve Televizyon İdaresi

- Kamu Denetçiliği Kurumu (Tasarı)

- Türkiye Futbol Federasyonu

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Bütçe Çeşitleri ve Bütçelerine Göre Kamu Kurumları

- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması

 

 

3. Sistemi Değiştirilen Konular

- Kamu Kurumlarının Türleri (“Millî, mahallî ve bölgesel kamu kurumları” şeklinde yeni bir sistem içinde incelenmişlerdir).

- İdari Sözleşme Türleri (“Klasik tipler”, “yeni tipler” ve “isimsiz sözleşmeler” şeklinde yeni bir tasnif içinde işlenmişlerdir). 

- Kamu İhalesi (Bir çok alt başlık, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ayrı ayrı incelenmiştir).

 


emal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Birinci Baskı, Eylül 2002, Dördüncü Baskı,  2006,  XVI+794 s. (www.idare.gen.tr/ihdersleri.htm)

(Üçüncü Baskı tanıtımı için burasını tıklayınız.)

Güncelleştirilmiş ve İdarî Yargı Kısmı Eklenmiş 6. Baskı Dikiş Ciltli Olarak Ekim 2007'de Çıktı! Artık kitabın cildi dağılmayacak, sayfaları kopmayacak.

Güncelleştirilmiş ve düzeltilmiş 7. Baskı Dikiş Ciltli Olarak Ekim 2008'de Çıktı!

 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2004. Bu kitaba izin almadan link verilebilir. Ancak, bu kitap, önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. İz 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71 ve 72’nci maddeleri, bir kitabı herhangi bir yöntemle (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, elinde bulunduranları, paraya çevrilmeksizin, 2 (iki) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis cezası ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Alıntılar (İktibas) Konusunda Açıklamalar

Bu kitaptan yapılacak alıntılarda (iktibaslarda) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinde öngörülen şu şartlara uyulmalıdır: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21.2.2001 tarih ve 4630 sayılı kanunla değişik 71’inci maddesinin 4’üncü fıkrası, 35’inci maddeye aykırı olarak “kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak” göstererek iktibas yapan kişileri, 4 (dört) yıldan 6 (altı) yıla kadar hapis ve 50 (elli) milyar liradan 150 (yüzelli) milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırmaktadır.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre kararına göre, “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi halinde manevi tazminat isteyebilir”.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak alıntı yapılırken bu kitaba şu şekilde atıf yapılması önerilir:

Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 4.Baskı, 2006  (www.idare.gen.tr/ihdersleri.htm; erişim tarihi)

 


Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Editör: Kemal Gözler

E-Mail: kgozler[at]hotmail.com

Son değişiklik: 1 Ekim 2010