TÜRK İDARE HUKUKU SİTESİ

 idare.gen.tr

 

 

Kemal Gözler'in Makaleleri

[Kemal Gözler'in CV'si]

(Sadece idare hukuku alanında olanlar konulmuştur. Anayasa hukuku alanında olanlar için  http://www.anayasa.gen.tr/index-kitap-makaleler.htm  ye bakınız)

1. Kemal Gözler, "Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresinin Başlangıcı Konusunda Üçüncü Bir İhtimal", Ankara Barosu Dergisi, 1998, Sayı 3, s.27-32. [Tam Metin]

2. Kemal Gözler, "Askeri Yargı Organlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Uygunluğu Sorunu", İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 21-22, 1999-2000, s.77-93. [Tam Metin]

3. Kemal Gözler, "Cumhurbaşkanı-YÖK Çatışması", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 58, Sayı 2001/1, s.37-57. [Tam Metin]

4. Kemal Gözler, “5018 ve 6085 Sayılı Kanunlarda Bazı İdare Hukuku Terimlerinin Yanlış Kullanımı Üzerine: 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 Sayılı Yeni Sayıştay Kanununda Kullanılan ‘Genel Yönetim’, ‘Merkezî Yönetim’, ‘Kamu İdareleri’ Terimleri Hakkında Bir Eleştiri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2011, Cilt 60, Sayı 4, s.837-917. ( http://www.law.ankara.edu.tr/dergi/AUHF-60-04/AUHF-60-04-gozler.pdf  ) Link çalışmaz ise: www.anayasa.gen.tr/gozler-5018-6085.pdf

5. Kemal Gözler, “Sokak Düğünleri ve Hukuk”, Zabunoğlu Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2011, s.352-371 ( http://www.idare.gen.tr/gozler-sokak-dugunu.pdf )

6. Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, “İdarî Eylemlerden Kaynaklanan Zararlara İlişkin Davalar Adlî Yargının Görev Alanına Sokulabilir mi?: HMK m.3 ve TBK, m.55/2 Hakkında Eleştiriler”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 6, Kasım 2011, Sayı 63, s.36-41 (www.idare.gen.tr/ gozler-kaplan-hmk-m3.htm)

7. Gürsel Kaplan ve Kemal Gözler, “Bakan Yardımcıları Bakanlık Hiyerarşisine Dâhil Midir?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak-Şubat 2012, Yıl 24, Sayı 98, s.11-24. ( http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2012-98-1119.pdf ) Açılmaz ise izleyen linki tıklayabilirsiniz: www.idare.gen.tr/gozler-kaplan-bakan-yardimcilari.pdf
 

8. Kemal Gözler, “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyesi Hâline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun mudur?”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, Şubat 2013, s.37-82 ( www.idare.gen.tr/6360-elestiriler.pdf  ).
 

 

 

 


Editör: Kemal Gözler

Ana Sayfa: www.idare.gen.tr

Son Güncelleme: 27 Nisan 2012